CrossRef Text and Data Mining
Result of CrossRef Text and Data Mining Search is the related articles with entitled article. If you click link1 or link2 you will be able to reach the full text site of selected articles; however, some links do not show the full text immediately at now. If you click CrossRef Text and Data Mining Download icon, you will be able to get whole list of articles from literature included in CrossRef Text and Data Mining.
Management of Crohn's disease in Taiwan: consensus guideline of the Taiwan Society of Inflammatory Bowel Disease
Shu-Chen Wei, Ting-An Chang, Te-Hsin Chao, Jinn-Shiun Chen, Jen-Wei Chou, Yenn-Hwei Chou, Chiao-Hsiung Chuang, Wen-Hung Hsu, Tien-Yu Huang, Tzu-Chi Hsu, Chun-Chi Lin, Hung-Hsin Lin, Jen-Kou Lin, Wei-Chen Lin, Yen-Hsuan Ni, Ming-Jium Shieh, I-Lun Shih, Chia-Tung Shun, Yuk-Ming Tsang, Cheng-Yi Wang, Horng-Yuan Wang, Meng-Tzu Weng, Deng-Chyang Wu, Wen-Chieh Wu, Hsu-Heng Yen, Jau-Min Wong
Intest Res. 2017;15(3):285-310.   Published online June 12, 2017
DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2017.15.3.285

Excel Download

Surgical Management of Crohn Disease in Children
Pediatric Inflammatory Bowel Disease. 2017;507-517   Crossref logo
Link1

Antioxidants and Polyphenols in Inflammatory Bowel Disease: Ulcerative Colitis and Crohn Disease
Polyphenols: Prevention and Treatment of Human Disease. 2018;279-292   Crossref logo
Link1 Link2

Management of Crohn's disease in Taiwan: consensus guideline of the Taiwan Society of Inflammatory Bowel Disease
Intestinal Research. 2017;15(3):285   Crossref logo
Link1 Link2 Link3

The Natural History of Crohn Disease in Children
Pediatric Inflammatory Bowel Disease. 2017;87-94   Crossref logo
Link1

Nutritional Management of Inflammatory Bowel Disease
Pediatric Inflammatory Bowel Disease. 2017;333-356   Crossref logo
Link1

Management of Intra-abdominal Complications of Inflammatory Bowel Disease
Pediatric Inflammatory Bowel Disease. 2017;497-505   Crossref logo
Link1

Endoscopy in the Management of Inflammatory Bowel Disease: Who, When, and How
Advances in Endoscopy in Inflammatory Bowel Disease. 2017;155-162   Crossref logo
Link1

Endoscopic Balloon Dilation of Inflammatory Bowel Disease Strictures
Interventional Inflammatory Bowel Disease: Endoscopic Management and Treatment of Complications. 2018;161-169   Crossref logo
Link1 Link2

Diagnosis and Treatment of Inflammatory Bowel Disease‚ÄďAssociated Bleeding
Interventional Inflammatory Bowel Disease: Endoscopic Management and Treatment of Complications. 2018;295-308   Crossref logo
Link1 Link2

Fecal Microbiota Transplantation as Therapy for Inflammatory Bowel Disease
Interventional Inflammatory Bowel Disease: Endoscopic Management and Treatment of Complications. 2018;319-327   Crossref logo
Link1 Link2