Long-term prognosis of Japanese patients with biologic-naïve Crohn’s disease treated with anti-tumor necrosis factor-α antibodies
Rintaro Moroi, Katsuya Endo, Katsutoshi Yamamoto, Takeo Naito, Motoyuki Onodera, Masatake Kuroha, Yoshitake Kanazawa, Tomoya Kimura, Yoichi Kakuta, Atsushi Masamune, Yoshitaka Kinouchi, Tooru Shimosegawa
Intest Res. 2019;17(1):94-106.   Published online 2018 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.00048
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of enteral nutrition in patients with Crohn’s disease on maintenance anti-TNF-alpha antibody therapy: a meta-analysis
Fumihito Hirai, Teruyuki Takeda, Yasumichi Takada, Masahiro Kishi, Tsuyoshi Beppu, Noritaka Takatsu, Masaki Miyaoka, Takashi Hisabe, Kenshi Yao, Tosiharu Ueki
Journal of Gastroenterology.2019;[Epub]     CrossRef