Intestinal Permeability Regulation by Tight Junction: Implication on Inflammatory Bowel Diseases
Sung Hee Lee
Intest Res. 2015;13(1):11-18.   Published online 2015 Jan 29     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2015.13.1.11
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Understanding the Effect of Compound Probiotics on the Health of Rabbits and Its Mechanisms Through Metagenomics
Xiaohong Hou, Peiqiang Dai, Xingdong Song, Xianrong Long, Jing Gao, Tongjie Chai
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2024; 16(3): 815.     CrossRef
Mannose attenuates intestinal epithelial tight junction damage in experimental colitis mice by activating the AXIN-AMPK pathway
Wenxin Liu, Jingwen Xie, Honglian Jiang, Jia Zhou, Xiao Lu, Daming Zuo, Lijun Dong, Qingyun Chen
International Immunopharmacology.2024; 127: 111319.     CrossRef
The role of the gastrointestinal barrier in obesity‐associated systemic inflammation
Adriana Acciarino, Shanti Diwakarla, Jessica Handreck, Cedrick Bergola, Lauren Sahakian, Rachel M. McQuade
Obesity Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Synthesis and antibacterial activity of FST and its effects on inflammatory response and intestinal barrier function in mice infected with Escherichia coli O78
Wenbo Ge, Zhun Li, Yajun Yang, Xiwang Liu, Zhaohan Zhu, Lixia Bai, Zhe Qin, Xiao Xu, Jianyong Li, Shihong Li
International Immunopharmacology.2024; 127: 111386.     CrossRef
Lactiplantibacillus plantarum HY7718 Improves Intestinal Integrity in a DSS-Induced Ulcerative Colitis Mouse Model by Suppressing Inflammation through Modulation of the Gut Microbiota
Hyeon-Ji Kim, Hye-Jin Jeon, Joo-Yun Kim, Jae-Jung Shim, Jae-Hwan Lee
International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(1): 575.     CrossRef
Gastro‐Intestinal Digested Bovine Milk Osteopontin Modulates Gut Barrier Biomarkers In Vitro
Lu Li, Juchun Chen, Yuxing Zheng, Jonathan Lane, Ruibiao Hu, Jianzhong Zhu, Xiong Fu, Qiang Huang, Feitong Liu, Bin Zhang
Molecular Nutrition & Food Research.2024;[Epub]     CrossRef
Auraptene Mitigates Colitis Induced by Dextran Sulfate Sodium in Mice by Regulating Specific Intestinal Flora and Repairing the Intestinal Barrier
Tong Chen, Naizhong Jin, Qi Zhang, Zhongming Li, Qiutao Wang, Xuedong Fang
Inflammation.2024;[Epub]     CrossRef
Gut-Brain Axis Impact on Canine Anxiety Disorders: New Challenges for Behavioral Veterinary Medicine
Carina Sacoor, John D. Marugg, Nuno R. Lima, Nuno Empadinhas, Liliana Montezinho, Alessandro Di Cerbo
Veterinary Medicine International.2024; 2024: 1.     CrossRef
ROS-responsive nanoparticles targeting inflamed colon for synergistic therapy of inflammatory bowel disease via barrier repair and anti-inflammation
Ding Wang, Qi Jiang, Ruoyu Shen, Lijun Peng, Wentao Zhou, Tingting Meng, Fuqiang Hu, Jianwei Wang, Hong Yuan
Nano Research.2024; 17(6): 5409.     CrossRef
Assessing cytotoxicity and endoplasmic reticulum stress in human blood–brain barrier cells due to silver and copper oxide nanoparticles
Luiza Chojnacka-Puchta, Dorota Sawicka, Lidia Zapor, Katarzyna Miranowicz-Dzierzawska
Journal of Applied Genetics.2024;[Epub]     CrossRef
Fucoxanthin Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis and Gut Microbiota Dysbiosis in Mice
Yu-Hong Yang, Chen Chen, Yan Zheng, Zi-Jian Wu, Meng-Qing Zhou, Xiao-Yong Liu, Kazuo Miyashita, De-Lin Duan, Lei Du
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2024; 72(8): 4142.     CrossRef
Elaidic acid-induced intestinal barrier damage led to gut-liver axis derangement and triggered NLRP3 inflammasome in the liver of SD rats
Hui Liu, Xuenan Li, Lu Li, Yucai Li, Haiyang Yan, Yong Pang, Wenliang Li, Yuan Yuan
Food Science and Human Wellness.2024; 13(3): 1279.     CrossRef
Taurine Alleviates Experimental Colitis by Enhancing Intestinal Barrier Function and Inhibiting Inflammatory Response through TLR4/NF-κB Signaling
Jiaming Zheng, Jinglin Zhang, Yewen Zhou, Di Zhang, Hongzhou Guo, Bin Li, Sheng Cui
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2024;[Epub]     CrossRef
Experimental colitis-induced visceral hypersensitivity is attenuated by GABA treatment in mice
Michael S. Gold, Emanuel Loeza-Alcocer
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.2024; 326(3): G252.     CrossRef
Sodium butyrate administration improves intestinal development of suckling lambs
Mengzhen Sun, Wenwen Ji, Hongwei Ye, Yitao Cai, Yan Yun, Xiaoshi Wei, Chong Wang, Huiling Mao
Journal of Animal Science.2024;[Epub]     CrossRef
Stress-induced changes in cognitive function and intestinal barrier integrity can be ameliorated by venlafaxine and synbiotic supplementations
Sarawut Lapmanee, Nattapon Supkamonseni, Sakkarin Bhubhanil, Nattakan Treesaksrisakul, Chaiyos Sirithanakorn, Mattaka Khongkow, Katawut Namdee, Piyaporn Surinlert, Chittipong Tipbunjong, Prapimpun Wongchitrat
PeerJ.2024; 12: e17033.     CrossRef
5S-Heudelotinone alleviates experimental colitis by shaping the immune system and enhancing the intestinal barrier in a gut microbiota-dependent manner
Qing Meng, Jianshuang Guo, Ke Lv, Yang Liu, Jin Zhang, Mingyue Li, Xirui Cheng, Shenghua Chen, Xiaoguang Huo, Quan Zhang, Yue Chen, Jing Li
Acta Pharmaceutica Sinica B.2024;[Epub]     CrossRef
Lycopene Ameliorated DSS-Induced Colitis by Improving Epithelial Barrier Functions and Inhibiting the Escherichia coli Adhesion in Mice
Yunshuang Yue, Mengxuan Shi, Xunyu Song, Chen Ma, Daotong Li, Xiaosong Hu, Fang Chen
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2024; 72(11): 5784.     CrossRef
Sporisorium reilianum polysaccharides improve DSS-induced ulcerative colitis by regulating intestinal barrier function and metabolites
Shuaichen Liu, Lan Hong, Song Zhang, Yuxin Tian, Yuchen Wang, Duanduan Zhao, Jingheng Lv, Jingjing Zhuang, Hongyan Xu, Guangjun Xia
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 265: 130863.     CrossRef
The individual response to antibiotics and diet — insights into gut microbial resilience and host metabolism
Lars M. M. Vliex, John Penders, Arjen Nauta, Erwin G. Zoetendal, Ellen E. Blaak
Nature Reviews Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
The Potential Role of Vitamin E and the Mechanism in the Prevention and Treatment of Inflammatory Bowel Disease
Qi Wu, Yi Luo, Han Lu, Tiantian Xie, Zuomin Hu, Zhongxing Chu, Feijun Luo
Foods.2024; 13(6): 898.     CrossRef
The roles of ABCB1/P-glycoprotein drug transporters in regulating gut microbes and inflammation: insights from animal models, old and new
Lauren Stoeltje, Jenna K. Luc, Timothaus Haddad, Catherine S. Schrankel
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.2024;[Epub]     CrossRef
Bee Pollen Effects on Methylmercury-Induced Intestinal Leakiness as Co-Morbidity of Autism: Experimental Approach
Mona Alonazi, Abir Ben Bacha, Arwa Ishaq Abdulmalik Khayyat, Areej Ali Alzahrani, Afaf Kamal-Eddine El-Ansary
International Journal of Pharmacology.2024; 20(3): 361.     CrossRef
Comparison of gut toxicity and microbiome effects in zebrafish exposed to polypropylene microplastics: Interesting effects of UV-weathering on microbiome
Jin Soo Choi, Hakwon Yoon, Yunwi Heo, Tae Hee Kim, June-Woo Park
Journal of Hazardous Materials.2024; 470: 134209.     CrossRef
Eucommia ulmoides Leaves Alleviate Cognitive Dysfunction in Dextran Sulfate Sodium (DSS)-Induced Colitis Mice through Regulating JNK/TLR4 Signaling Pathway
Han Su Lee, Jong Min Kim, Hyo Lim Lee, Min Ji Go, Dong Yeol Lee, Chul-Woo Kim, Hyun-Jin Kim, Ho Jin Heo
International Journal of Molecular Sciences.2024; 25(7): 4063.     CrossRef
Probiotic Pediococcus pentosaceus restored gossypol-induced intestinal barrier injury by increasing propionate content in Nile tilapia
Feifei Ding, Nannan Zhou, Yuan Luo, Tong Wang, Weijie Li, Fang Qiao, Zhenyu Du, Meiling Zhang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
Green banana biomass anti-obesogenic, anti-hyperlipidemic, antidiabetic, and intestinal function potential effects: a systematic review
Natália da Silva Bomfim, Renata de Souza Ferreira, Julia Silva e Oliveira, Rita de Cássia Gonçalves Alfenas
Nutrition Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
The ethanolic extract of domesticated Amauroderma rugosum alleviated DSS-induced ulcerative colitis via repairing the intestinal barrier
Jianyuan Kang, Weicang Xie, Lingping Wu, Yuanyuan Liu, Youcai Xu, Yifei Xu, Yanzhen Mai, Lisheng Peng, Bin Huang, Shaoju Guo, Shuang Luo
Food Science and Biotechnology.2024;[Epub]     CrossRef
Fecal microbiota transplantation from female donors restores gut permeability and reduces liver injury and inflammation in middle-aged male mice exposed to alcohol
Arantza Lamas-Paz, Mariana Mesquita, Marcos Garcia-Lacarte, Olga Estévez-Vázquez, Raquel Benedé-Ubieto, Alejandro H. Gutierrez, Hanghang Wu, Hector Leal Lasalle, Javier Vaquero, Rafael Bañares, Eduardo Martínez-Naves, Sergio Roa, Yulia A. Nevzorova, Gonza
Frontiers in Nutrition.2024;[Epub]     CrossRef
Ziziphus jujuba Miller Ethanol Extract Restores Disrupted Intestinal Barrier Function via Tight Junction Recovery and Reduces Inflammation
Ye Jin Yang, Min Jung Kim, Ho Jeong Lee, Won-Yung Lee, Ju-Hye Yang, Hun Hwan Kim, Min Sup Shim, Ji Woong Heo, Jae Dong Son, Woo H. Kim, Gon Sup Kim, Hu-Jang Lee, Young-Woo Kim, Kwang Youn Kim, Kwang Il Park
Antioxidants.2024; 13(5): 575.     CrossRef
Targeting MLCK-MLC2 signaling pathway by tagatose alleviates dysregulated mitochondria-associated colonitis
Fang Shi, Yong-Sheng Gao, Shu-Mei Han, Huan Shi, Qing-Sheng Hou, Yang Gao, Xiao-Wen Wen, Zhen-Yu Zhu, Kai Liu, Wei-Peng Gong, Ben-Shi Wang, Xin Liu, Lei Zou
Journal of Functional Foods.2024; 117: 106222.     CrossRef
Effects of Combined Live Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus, and Bacillus Cereus Tablets on the Structure and Function of the Intestinal Flora in Rabbits Undergoing Hepatic Artery Infusion Chemotherapy
Xiangdong Yan, Liuhui Bai, Jin Lv, Ping Qi, Xiaojing Song, Lei Zhang
Biology.2024; 13(5): 327.     CrossRef
Colon-targeted oral nanoliposomes loaded with psoralen alleviate DSS-induced ulcerative colitis
Liqian Su, Gaoqing Song, Tao Zhou, Hongmei Tian, Hui Xin, Xuan Zou, Yinghua Xu, Xiaobao Jin, Shuiqing Gui, Xuemei Lu
Biomaterials Science.2024;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Supplementation with Lactobacillus acidophilus and Bacillus subtilis on Mucosal Immunity and Intestinal Barrier Are Associated with Its Modulation of Gut Metabolites and Microbiota in Late-Phase Laying Hens
Xin Chen, Weiwen Chen, Wenjia Ci, Yingying Zheng, Xinyan Han, Jianping Huang, Jianjin Zhu
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2023; 15(4): 912.     CrossRef
Effects of Bacillus methylotrophicus SY200 Supplementation on Growth Performance, Antioxidant Status, Intestinal Morphology, and Immune Function in Broiler Chickens
Dan Xiao, Zhenhua Wang, Xixi Dai, Yuanwei Hu, Maiyi Zhong, Lvchen Xiong, Chuanheng Jiang, Abdul Khalique, Xueqin Ni, Dong Zeng, Dongmei Zhang, Yan Zeng, Kangcheng Pan
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2023; 15(4): 925.     CrossRef
Diets Supplemented with Probiotics Improve the Performance of Broilers Exposed to Heat Stress from 15 Days of Age
Jéssica C. das D. Ribeiro, Mariana M. Drumond, Pamela Mancha-Agresti, João P. F. Guimarães, Daiane da C. Ferreira, Maria I. A. Martins, Pedro M. de M. Murata, Andressa C. de Carvalho, Raquel T. Pereira, Valdir Ribeiro Júnior, Vasco A. de C. Azevedo, Lucia
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2023; 15(5): 1327.     CrossRef
Role of interleukin-6-mediated inflammation in the pathogenesis of inflammatory bowel disease: focus on the available therapeutic approaches and gut microbiome
Arshia Shahini, Ali Shahini
Journal of Cell Communication and Signaling.2023; 17(1): 55.     CrossRef
Dietary coated essential oil and organic acid mixture supplementation improves health of broilers infected with avian pathogenic Escherichia coli
Van Hieu Pham, Waseem Abbas, Jinyu Huang, Fangshen Guo, Kaichen Zhang, Linhua Kong, Wenrui Zhen, Yuming Guo, Zhong Wang
Animal Nutrition.2023; 12: 245.     CrossRef
Paeoniflorin‐6′‐O‐benzene sulfonate protected the intestinal epithelial barrier by restoring the inhibitory effect of GRK2 and β‐arrestin 2 on ERK1/2‐NF‐κB
Mengya Jiang, Caihong Tang, Mei Yang, Ying Li, Wu Wang, Chun Wang, Wei Wei, Jingyu Chen
Phytotherapy Research.2023; 37(2): 743.     CrossRef
Alleviative mechanism and effect of Bifidobacterium animalisA6 on dextran sodium sulfate‐induced ulcerative colitis in mice
Fang Wu, Guna Wuri, Bing Fang, Mengxuan Shi, Ming Zhang, Liang Zhao
Food Science & Nutrition.2023; 11(2): 892.     CrossRef
Anti-inflammatory mechanisms of polyphenols in adipose tissue: role of gut microbiota, intestinal barrier integrity and zinc homeostasis
Tariful Islam, Kembra Albracht-Schulte, Latha Ramalingam, Natalia Schlabritz-Lutsevich, Oak-Hee Park, Masoud Zabet-Moghaddam, Nishan S. Kalupahana, Naima Moustaid-Moussa
The Journal of Nutritional Biochemistry.2023; 115: 109242.     CrossRef
Effects of β-alanine on intestinal development and immune performance of weaned piglets
Linlin Chen, Yan Zhong, Xiangqin Ouyang, Chunfeng Wang, Lanmei Yin, Jing Huang, Yali Li, Qiye Wang, Junyan Xie, Pengfei Huang, Huansheng Yang, Yulong Yin
Animal Nutrition.2023; 12: 398.     CrossRef
Ferric citrate-induced colonic mucosal damage associated with oxidative stress, inflammation responses, apoptosis, and the changes of gut microbial composition
Yu Xia, Qihui Luo, Chao Huang, Liangqin Shi, Asad Jahangir, Ting Pan, Xiaoli Wei, Junbo He, Wentao Liu, Riyi Shi, Yi Geng, Jing Fang, Li Tang, Hongrui Guo, Ping Ouyang, Zhengli Chen
Ecotoxicology and Environmental Safety.2023; 249: 114364.     CrossRef
Protective effect of 7-hydroxyl-1-methylindole-3-acetonitrile on the intestinal mucosal damage response to inflammation in mice with DSS-induced colitis
Kyung-Sook Chung, Sang-Eun Park, Jung-Hun Lee, Su-Yeon Kim, Hee-Soo Han, Yong Sup Lee, Seang-Hwan Jung, Eungyeong Jang, Sangmin Lee, Kyung-Tae Lee
Chemico-Biological Interactions.2023; 370: 110316.     CrossRef
Intestinal mucosal and fecal microbiota profiles in Crohn's disease in Chinese children
Peilin Wu, Bin Wu, Zehao Zhuang, Junhong Liu, Linliang Hong, Bihong Ma, Biyun Lin, Junxi Wang, Chenye Lin, Junhong Chen, Suqing Chen
Medicine in Microecology.2023; 15: 100071.     CrossRef
Pingyin Rose Essential Oil Restores Intestinal Barrier Integrity in DSS-induced Mice Colitis Model
Rifat Nowshin Raka, Junsong Xiao, Hua Wu, Wenwen Lv, Zhiqian Ding, Yangping Cao, Xukai Li, Jinglong Sun, Kou Luan
Food Research International.2023; 164: 112362.     CrossRef
Protective effect of Paecilomyces cicadae TJJ11213 exopolysaccharide on intestinal mucosa and regulation of gut microbiota in immunosuppressed mice
Juanjuan Tian, Xiaogan Zhao, Chao Tang, Xiaomeng Wang, Xueliang Zhang, Luyao Xiao, Wei Li
Food Research International.2023; 165: 112477.     CrossRef
Dietary and phytogenic inclusion effects on the broiler chicken cecal ecosystem
Irida Palamidi, Vasileios V. Paraskeuas, Konstantinos C. Mountzouris
Frontiers in Animal Science.2023;[Epub]     CrossRef
Huangshui Polysaccharide Exerts Intestinal Barrier Protective Effects through the TLR4/MyD88/NF-κB and MAPK Signaling Pathways in Caco-2 Cells
Jiaying Huo, Wenhao Pei, Guoying Liu, Weizheng Sun, Jihong Wu, Mingquan Huang, Wei Lu, Jinyuan Sun, Baoguo Sun
Foods.2023; 12(3): 450.     CrossRef
IBD disease-modifying therapies: insights from emerging therapeutics
Niranjan G. Kotla, Yury Rochev
Trends in Molecular Medicine.2023; 29(3): 241.     CrossRef
Beyond allergic progression: From molecules to microbes as barrier modulators in the gut-lung axis functionality
Jorge Parrón-Ballesteros, Rubén García Gordo, Juan Carlos López-Rodríguez, Nieves Olmo, Mayte Villalba, Eva Batanero, Javier Turnay
Frontiers in Allergy.2023;[Epub]     CrossRef
Acute high-fat diet impairs macrophage-supported intestinal damage resolution
Andrea A. Hill, Myunghoo Kim, Daniel F. Zegarra-Ruiz, Lin-Chun Chang, Kendra Norwood, Adrien Assié, Wan-Jung H. Wu, Michael C. Renfroe, Hyo Wong Song, Angela M. Major, Buck S. Samuel, Joseph M. Hyser, Randy S. Longman, Gretchen E. Diehl
JCI Insight.2023;[Epub]     CrossRef
Treatment Effects of Natural Products on Inflammatory Bowel Disease In Vivo and Their Mechanisms: Based on Animal Experiments
Yaxi Zhou, Diandian Wang, Wenjie Yan
Nutrients.2023; 15(4): 1031.     CrossRef
Immunity‐on‐a‐Chip: Integration of Immune Components into the Scheme of Organ‐on‐a‐Chip Systems
Qasem Ramadan, Rana Hazaymeh, Mohammed Zourob
Advanced Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Therapeutic and prophylactic role of vitamin D and curcumin in acetic acid-induced acute ulcerative colitis model
Ayse Seda Erarslan, Recep Ozmerdivenli, Ferhat Sirinyıldız, Ozge Cevik, Erkan Gumus, Gokhan Cesur
Toxicology Mechanisms and Methods.2023; 33(6): 480.     CrossRef
Prospective Use of Probiotics to Maintain Astronaut Health during Spaceflight
Sahaj Bharindwal, Nidhi Goswami, Pamela Jha, Siddharth Pandey, Renitta Jobby
Life.2023; 13(3): 727.     CrossRef
Gut microbiome and renal transplantation
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová, Matej Vnučák, Karol Graňák, Ivana Dedinská
Vnitřní lékařství.2023; 69(1): 41.     CrossRef
Coxsackie B – Pantropic Viruses
Beata Gad, Magdalena Wieczorek
Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology.2023; 62(1): 13.     CrossRef
Cis-Nerolidol Inhibits MAP Kinase and NF-κB Signaling Pathways and Prevents Epithelial Tight Junction Dysfunction in Colon Inflammation: In Vivo and In Vitro Studies
Vishnu Raj, Balaji Venkataraman, Shreesh K. Ojha, Saeeda Almarzooqi, Veedamali S. Subramanian, Basel K. Al-Ramadi, Thomas E. Adrian, Sandeep B. Subramanya
Molecules.2023; 28(7): 2982.     CrossRef
Anti-Inflammatory, Barrier Maintenance, and Gut Microbiome Modulation Effects of Saccharomyces cerevisiae QHNLD8L1 on DSS-Induced Ulcerative Colitis in Mice
Qianjue Hu, Leilei Yu, Qixiao Zhai, Jianxin Zhao, Fengwei Tian
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(7): 6721.     CrossRef
Stachyose modulates gut microbiota and alleviates DSS-induced ulcerative colitis in mice
Chen Wang, Junying Bai, Botao Wang, Leilei Yu, Fengwei Tian, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Huayi Suo, Wei Chen, Qixiao Zhai
Food Science and Human Wellness.2023; 12(6): 2211.     CrossRef
Prevention and potential repair of colitis: Beneficial effects and regulatory mechanisms of food-derived anti-inflammatory peptides
Renzhi Lv, Na Sun, Chuwen Mao, Zhihong Zheng, Songyi Lin
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2023; : 1.     CrossRef
Fate and distribution of orally-ingested CeO2-nanoparticles based on a mouse model: Implication for human health
Xingmao Ma, Xiaoxuan Wang, Lei Xu, Honglan Shi, Hu Yang, Kerstin K. Landrock, Virender K. Sharma, Robert S. Chapkin
Soil & Environmental Health.2023; 1(2): 100017.     CrossRef
Lactobacillus paracaseiinfluences the gut-microbiota-targeted metabolic modulation of the immune status of diarrheal mice
Shunan Ren, Chunjie Wang, Aorigele Chen, Zhaoxing Bai, Yanping Tian, Wenting Lv
Food & Function.2023; 14(9): 4368.     CrossRef
Dietary 5-demethylnobiletin prevents antibiotic-associated dysbiosis of gut microbiota and damage to the colonic barrier
Minmin Zhan, Xinyan Liang, Jiaqi Chen, Xiaoshuang Yang, Yanhui Han, Chenxi Zhao, Jie Xiao, Yong Cao, Hang Xiao, Mingyue Song
Food & Function.2023; 14(9): 4414.     CrossRef
Maternal sodium acetate supplementation promotes lactation performance of sows and their offspring growth performance
Yingao Qi, Tenghui Zheng, Siwang Yang, Qianzi Zhang, Baofeng Li, Xiangfang Zeng, Yongxing Zhong, Fang Chen, Wutai Guan, Shihai Zhang
Animal Nutrition.2023; 14: 213.     CrossRef
Angelica sinensis aboveground part polysaccharide and its metabolite 5-MT ameliorate colitis via modulating gut microbiota and TLR4/MyD88/NF-κB pathway
Yuan-Feng Zou, Cen-Yu Li, Yu-Ping Fu, Xiao-Ping JiZe, Yu-Zhe Zhao, Xi Peng, Jing-Yi Wang, Zhong-Qiong Yin, Yang-Ping Li, Xu Song, Li-Xia Li, Xing-Hong Zhao, Bin Feng, Chao Huang, Gang Ye, Hua-Qiao Tang, Ji Chen, Rui Li, Xing-Fu Chen, Meng-Liang Tian
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 242: 124689.     CrossRef
Integrin β6 deficiency protects mice from experimental colitis and colitis-associated carcinoma by altering macrophage polarization
Qi Sun, Zhihua Lu, Lei Ma, Dong Xue, Chang Liu, Changchun Ye, Wenbo Huang, Yueyan Dang, Fanni Li
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Fermented Sargassum fusiforme Mitigates Ulcerative Colitis in Mice by Regulating the Intestinal Barrier, Oxidative Stress, and the NF-κB Pathway
Siteng Zhang, Yu Cao, Zixuan Wang, Huanhuan Liu, Yue Teng, Guopeng Li, Jiaxiu Liu, Xiaodong Xia
Foods.2023; 12(10): 1928.     CrossRef
Pingwei San Ameliorates Spleen Deficiency-Induced Diarrhea through Intestinal Barrier Protection and Gut Microbiota Modulation
Yimeng Fan, Qingyu Zhao, Yuanyuan Wei, Huiru Wang, Yu Ga, Yannan Zhang, Zhihui Hao
Antioxidants.2023; 12(5): 1122.     CrossRef
Digested Cinnamon (Cinnamomum verum J. Presl) Bark Extract Modulates Claudin-2 Gene Expression and Protein Levels under TNFα/IL-1β Inflammatory Stimulus
Elena Lonati, Gessica Sala, Paolo Corbetta, Stefania Pagliari, Emanuela Cazzaniga, Laura Botto, Pierangela Rovellini, Ilaria Bruni, Paola Palestini, Alessandra Bulbarelli
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(11): 9201.     CrossRef
Toxicological and pharmacokinetic properties of sucralose-6-acetate and its parent sucralose: in vitro screening assays
Susan S. Schiffman, Elizabeth H. Scholl, Terrence S. Furey, H. Troy Nagle
Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.2023; 26(6): 307.     CrossRef
Bacillus coagulans GBI-30, 6086 (BC30) improves lactose digestion in rats exposed to a high-lactose meal
Joan Teichenné, Úrsula Catalán, Roger Mariné-Casadó, Cristina Domenech-Coca, Anna Mas-Capdevila, Juan María Alcaide-Hidalgo, Gertruda Chomiciute, Ana Rodríguez-García, Ana Hernández, Vanessa Gutierrez, Francesc Puiggròs, Josep M. Del Bas, Antoni Caimari
European Journal of Nutrition.2023; 62(6): 2649.     CrossRef
Antiviral properties of breast milk: a new area of research
S. G. Gribakin, S. V. Orlova, I. V. Podoprigora
Medical alphabet.2023; (8): 64.     CrossRef
Dietary lysozyme improves growth performance and intestinal barrier function of weaned piglets
Yuying Wu, Bei Cheng, Longxiang Ji, Xiangyun Lv, Yingying Feng, Liu’an Li, Xin Wu
Animal Nutrition.2023; 14: 249.     CrossRef
Herbicide propisochlor exposure induces intestinal barrier impairment, microbiota dysbiosis and gut pyroptosis
Yunle Liu, Lin Ye, Huodai Chen, Karl Wah Keung Tsim, Xing Shen, Xiangmei Li, Xueling Li, Hongtao Lei
Ecotoxicology and Environmental Safety.2023; 262: 115154.     CrossRef
The Early Impact of Diets Enriched with Saturated and Unsaturated Fatty Acids on Intestinal Inflammation and Tight Junctions.
Patrícia Brito Rodrigues, Marcella Neves Dátilo, Marcella Ramos Sant'Ana, Guilherme Augusto da Silva Nogueira, Rodrigo Miguel Marin, Susana Castelo Branco Ramos Nakandakari, Leandro Pereira de Moura, Adelino Sanchez Ramos da Silva, Eduardo Rochete Ropelle
The Journal of Nutritional Biochemistry.2023; : 109410.     CrossRef
Efficacy of pectins with different degrees of methyl-esterification and of blockiness in preventing gut epithelial cell barrier disruption and the impact on sodium–glucose co-transporter expression under low and high glucose conditions
Xin Tang, Martin Beukema, Michela Ferrari, Marthe T. C. Walvoort, Bart J. de Haan, Paul de Vos
Food & Function.2023; 14(13): 6226.     CrossRef
Aloe-derived nanovesicles attenuate inflammation and enhance tight junction proteins for acute colitis treatment
Sang-Hun Choi, Jung-Young Eom, Hyun-Jin Kim, Wonhyo Seo, Hyo-Jung Kwun, Do-Kyun Kim, Jihoon Kim, Young-Eun Cho
Biomaterials Science.2023; 11(16): 5490.     CrossRef
Chronotoxicity of Acrylamide in Mice Fed a High-Fat Diet: The Involvement of Liver CYP2E1 Upregulation and Gut Leakage
Luanfeng Wang, Yanhong Liu, Huajing Gao, Shuqi Ge, Xinru Yao, Chang Liu, Xintong Tan
Molecules.2023; 28(13): 5132.     CrossRef
Distinct Organotypic Platforms Modulate Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Intestinal Cell Differentiation In Vitro
Nicole Verdile, Federica Camin, Radmila Pavlovic, Rolando Pasquariello, Milda Stuknytė, Ivano De Noni, Tiziana A. L. Brevini, Fulvio Gandolfi
Cells.2023; 12(14): 1843.     CrossRef
Activation of the 5-hydroxytryptamine 4 receptor ameliorates tight junction barrier dysfunction in the colon of type 1 diabetic mice
Shasha Hu, Yueting Kou, Xiaochen Liu, Weifang Rong, Hongxiu Han, Guohua Zhang
Acta Biochimica et Biophysica Sinica.2023; 55(12): 1874.     CrossRef
Primary sclerosing cholangitis (PSC) and inflammatory bowel disease (IBD): a condition exemplifying the crosstalk of the gut–liver axis
You Sun Kim, Edward H. Hurley, Yoojeong Park, Sungjin Ko
Experimental & Molecular Medicine.2023; 55(7): 1380.     CrossRef
A Supplement with Bromelain, Lentinula edodes, and Quercetin: Antioxidant Capacity and Effects on Morphofunctional and Fecal Parameters (Calprotectin, Cortisol, and Intestinal Fermentation Products) in Kennel Dogs
David Atuahene, Annalisa Costale, Elisa Martello, Alessandro Mannelli, Elisabetta Radice, Davide Giuseppe Ribaldone, Biagina Chiofalo, Bruno Stefanon, Giorgia Meineri
Veterinary Sciences.2023; 10(8): 486.     CrossRef
Injectable Bioadhesive Hydrogels Scavenging ROS and Restoring Mucosal Barrier for Enhanced Ulcerative Colitis Therapy
Daming Li, Jiao Li, Tao Chen, Xianyan Qin, Lihua Pan, Xin Lin, Wenlang Liang, Qin Wang
ACS Applied Materials & Interfaces.2023; 15(32): 38273.     CrossRef
Dietary supplementation of microalgae mitigates the negative effects of heat stress in broilers
Ajay Chaudhary, Pravin Mishra, Sadid Al Amaz, Prem Lal Mahato, Razib Das, Rajesh Jha, Birendra Mishra
Poultry Science.2023; 102(10): 102958.     CrossRef
Allulose enhances epithelial barrier function by tight junction regulation via the TLR4/MyD88/NF-κB immune signaling pathway in an intestinal Caco-2 cell model
Jihye Baek, Jong-Hwa Kim, YoHan Nam, Go-Eun Kim, Kyungheon Ryu, Soonok Sa, Jung-Sook Han, Wonyong Kim
Journal of Functional Foods.2023; 108: 105721.     CrossRef
Beneficial Effects of Lactobacilli Species on Intestinal Homeostasis in Low-Grade Inflammation and Stress Rodent Models and Their Implication in the Modulation of the Adhesive Junctional Complex
Célia Chamignon, Geoffroy Mallaret, Julie Rivière, Marthe Vilotte, Sead Chadi, Alejandra de Moreno de LeBlanc, Jean Guy LeBlanc, Frédéric Antonio Carvalho, Marco Pane, Pierre-Yves Mousset, Philippe Langella, Sophie Lafay, Luis G. Bermúdez-Humarán
Biomolecules.2023; 13(9): 1295.     CrossRef
Circadian rhythms in colonic function
Timothy J. Hibberd, Stewart Ramsay, Phaedra Spencer-Merris, Phil G. Dinning, Vladimir P. Zagorodnyuk, Nick J. Spencer
Frontiers in Physiology.2023;[Epub]     CrossRef
Lactic Acid Bacteria Isolated from Human Breast Milk Improve Colitis Induced by 2,4,6-Trinitrobenzene Sulfonic Acid by Inhibiting NF-κB Signaling in Mice
Kyung-Joo Kim, Suhyun Kyung, Hui Jin, Minju Im, Jae-won Kim, Hyun Su Kim, Se-Eun Jang
Journal of Microbiology and Biotechnology.2023; 33(8): 1057.     CrossRef
Treatment with S-adenosylmethionine ameliorates irinotecan-induced intestinal barrier dysfunction and intestinal microbial disorder in mice
Lin Xiao, Weidong Dou, Yajie Wang, Huan Deng, Hao Xu, YiSheng Pan
Biochemical Pharmacology.2023; 216: 115752.     CrossRef
Probiotic Properties and Safety Evaluation of Lactobacillus plantarum HY7718 with Superior Storage Stability Isolated from Fermented Squid
Hyeonji Kim, Myeong-Seok Yoo, Hyejin Jeon, Jae-Jung Shim, Woo-Jung Park, Joo-Yun Kim, Jung-Lyoul Lee
Microorganisms.2023; 11(9): 2254.     CrossRef
The Intertwining Roads between Psychological Distress and Gut Microbiota in Inflammatory Bowel Disease
Georgiana-Emmanuela Gîlcă-Blanariu, Cristina Gabriela Șchiopu, Gabriela Ștefănescu, Cătălina Mihai, Smaranda Diaconescu, Vlad Adrian Afrăsânie, Vasile Valeriu Lupu, Ancuța Lupu, Alexandra Boloș, Cristinel Ștefănescu
Microorganisms.2023; 11(9): 2268.     CrossRef
Dark Chocolate Intake Positively Modulates Gut Permeability in Elite Football Athletes: A Randomized Controlled Study
Cristina Nocella, Elena Cavarretta, Chiara Fossati, Fabio Pigozzi, Federico Quaranta, Mariangela Peruzzi, Fabrizio De Grandis, Vincenzo Costa, Carwyn Sharp, Massimo Manara, Antonia Nigro, Vittoria Cammisotto, Valentina Castellani, Vittorio Picchio, Sebast
Nutrients.2023; 15(19): 4203.     CrossRef
Role of the epithelial barrier in intestinal fibrosis associated with inflammatory bowel disease: relevance of the epithelial-to mesenchymal transition
Dulce C. Macias-Ceja, M. Teresa Mendoza-Ballesteros, María Ortega-Albiach, M. Dolores Barrachina, Dolores Ortiz-Masià
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2023;[Epub]     CrossRef
Bromelain and ficin proteolytic effects on gliadin cytotoxicity and expression of genes involved in cell-tight junctions in Caco-2 cells
Masoumeh Sadat Mousavi Maleki, Hooman Aghamirza Moghim Ali Abadi, Behrooz Vaziri, Ali Akbar Shabani, Ghazaleh Ghavami, Hamid Madanchi, Soroush Sardari
Amino Acids.2023; 55(11): 1601.     CrossRef
Lactobacillus plantarum ZJUIDS04 alleviates DSS-induced colitis via modulating gut microbiota
Chongwei Yu, Jingtianyi Liu, Zonghao Liu, Qinchao Ding, Qinchao Zhu, Nan Chen, Jinfeng Fu, Teresa G. Valencak, Daxi Ren
Journal of Functional Foods.2023; 109: 105794.     CrossRef
Profiling of the fecal microbiota and circulating microRNA-16 in IBS subjects with Blastocystis infection : a case–control study
Alireza Olyaiee, Abbas Yadegar, Elnaz Sadat Mirsamadi, Amir Sadeghi, Hamed Mirjalali
European Journal of Medical Research.2023;[Epub]     CrossRef
Effect of Extracelluar Vesicles Derived from Akkermansia muciniphila on Intestinal Barrier in Colitis Mice
Ting Zheng, Haining Hao, Qiqi Liu, Jiankun Li, Yukun Yao, Yisuo Liu, Tai Zhang, Zhe Zhang, Huaxi Yi
Nutrients.2023; 15(22): 4722.     CrossRef
Salivary concentrations of secretory leukocyte protease inhibitor and matrix metallopeptidase-9 following a single bout of exercise are associated with intensity and hydration status
Karen Knipping, Shirley W. Kartaram, Marc Teunis, Nicolaas P. A. Zuithoff, Nicole Buurman, Laura M’Rabet, Klaske van Norren, Renger Witkamp, Raymond Pieters, Johan Garssen, David M. Ojcius
PLOS ONE.2023; 18(11): e0291297.     CrossRef
Agaricus blazei Polysaccharide Alleviates DSS-Induced Colitis in Mice by Modulating Intestinal Barrier and Remodeling Metabolism
Zhong-Hao Ji, Song He, Wen-Yin Xie, Pei-Sen Zhao, Wen-Zhi Ren, Wei Gao, Bao Yuan
Nutrients.2023; 15(23): 4877.     CrossRef
The Contribution of the Intestinal Microbiota to the Celiac Disease Pathogenesis along with the Effectiveness of Probiotic Therapy
Oxana Zolnikova, Natiya Dzhakhaya, Elena Bueverova, Alla Sedova, Anastasia Kurbatova, Kira Kryuchkova, Tatyana Butkova, Alexander Izotov, Ludmila Kulikova, Kseniya Yurku, Pavel Chekulaev, Victoria Zaborova
Microorganisms.2023; 11(12): 2848.     CrossRef
Potential Toxicity and Mechanisms of T-2 and HT-2 Individually or in Combination on the Intestinal Barrier Function of Porcine Small Intestinal Epithelial Cells
Weihua He, Jianhua Wang, Mengyi Han, Lihua Wang, Ling Li, Jiahui Zhang, Siqi Chen, Jiayi Guo, Xiaohu Zhai, Junhua Yang
Toxins.2023; 15(12): 682.     CrossRef
Protective effects of different Bacteroides vulgatus strains against lipopolysaccharide-induced acute intestinal injury, and their underlying functional genes
Chen Wang, Yue Xiao, Leilei Yu, Fengwei Tian, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen, Qixiao Zhai
Journal of Advanced Research.2022; 36: 27.     CrossRef
Homeostasis effects of fermented Maillard reaction products by Lactobacillus gasseri 4M13 in dextran sulfate sodium‐induced colitis mice
Yu‐Jin Jeong, Da Hyun Kim, Kwang‐Won Lee
Journal of the Science of Food and Agriculture.2022; 102(1): 434.     CrossRef
Enterococcus faecium HDRsEf1 inhibits Lipopolysaccharide‐induced downregulation of zona occludens ‐1 expression via toll‐like receptor 2/4‐mediated c‐Jun N‐terminal kinase/activator protein‐1 signalling pathways
L. Liu, Y. Li, Y. He, Z. Wang, H. Zhao, X. Jin, D. Shi, X. Wang
Journal of Applied Microbiology.2022; 132(1): 605.     CrossRef
Protection against indomethacin-induced loss of intestinal epithelial barrier function by a quercetin oxidation metabolite present in onion peel: In vitro and in vivo studies
Jocelyn Fuentes, Oscar Brunser, Elías Atala, José Herranz, Adriano Costa de Camargo, Hermann Zbinden-Foncea, Hernán Speisky
The Journal of Nutritional Biochemistry.2022; 100: 108886.     CrossRef
Effect of blending encapsulated essential oils and organic acids as an antibiotic growth promoter alternative on growth performance and intestinal health in broilers with necrotic enteritis
Van Hieu Pham, Waseem Abbas, Jinyu Huang, Qiang He, Wenrui Zhen, Yuming Guo, Zhong Wang
Poultry Science.2022; 101(1): 101563.     CrossRef
Modulation of Gut Barrier Functions in Ulcerative Colitis by Hyaluronic Acid System
Niranjan G. Kotla, Isma Liza Mohd Isa, Swetha Rasala, Secil Demir, Rajbir Singh, Becca V. Baby, Samantha K. Swamy, Peter Dockery, Venkatakrishna R. Jala, Yury Rochev, Abhay Pandit
Advanced Science.2022;[Epub]     CrossRef
Post-Cardiac Arrest Syndrome Is Not Associated With an Early Bacterial Translocation
Eirini Filidou, Gesthimani Tarapatzi, Michail Spathakis, Panagiotis Papadopoulos, Charalampos Papadopoulos, Leonidas Kandilogiannakis, George Stavrou, Eleni Doumaki, Antonia Sioga, Soultana Meditskou, Konstantinos Arvanitidis, Theodora Papamitsou, Vassili
Journal of Surgical Research.2022; 272: 51.     CrossRef
Re-aliment regains feed deprivation-induced microflora dysbiosis and immune stress in the gut of red swamp crayfish (Procambarus clarkii)
Minglang Cai, Honghui Li, Xizhang Gu, Hongyan Tian, Fei Liu, Wenping Yang, Shengjie Ren, Wuying Chu, Yi Hu, Aimin Wang, Hongqin Li, Jiajia Li
Aquaculture Reports.2022; 22: 100992.     CrossRef
Integrity of the Intestinal Barrier: The Involvement of Epithelial Cells and Microbiota—A Mutual Relationship
Małgorzata Gieryńska, Lidia Szulc-Dąbrowska, Justyna Struzik, Matylda Barbara Mielcarska, Karolina Paulina Gregorczyk-Zboroch
Animals.2022; 12(2): 145.     CrossRef
Supplementation of oligosaccharide-based polymer enhanced growth and disease resistance of weaned pigs by modulating intestinal integrity and systemic immunity
Kwangwook Kim, Yijie He, Cynthia Jinno, Lauren Kovanda, Xunde Li, David Bravo, Eric Cox, Yanhong Liu
Journal of Animal Science and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Salvia miltiorrhiza Bge. (Danshen) for Inflammatory Bowel Disease: Clinical Evidence and Network Pharmacology-Based Strategy for Developing Supplementary Medical Application
Siyuan Zhang, Hua Luo, Shiyi Sun, Yating Zhang, Jiaqi Ma, Yuting Lin, Lin Yang, Dechao Tan, Chaomei Fu, Zhangfeng Zhong, Yitao Wang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
The Intestinal Effect of Atorvastatin: Akkermansia muciniphila and Barrier Function
Tingting Cheng, Changkun Li, Linyan Shen, Shujie Wang, Xuelin Li, Chenyang Fu, Tingting Li, Bei Liu, Yanyun Gu, Weiqing Wang, Bo Feng
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Resveratrol alleviates aluminum‐induced intestinal barrier dysfunction in mice
Wudi Hao, Xiaoying Zhu, Ziyue Liu, Yushuai Song, Shengwen Wu, Xiaobo Lu, Jinghua Yang, Cuihong Jin
Environmental Toxicology.2022; 37(6): 1373.     CrossRef
Effects of encapsulated butyrate and salinomycin on gut leakage and intestinal inflammation in broilers
M. Naghizadeh, T. S. Dalgaard, L. Klaver, R. M. Engberg
British Poultry Science.2022; 63(4): 499.     CrossRef
Epigenetic modification in alcohol‐related liver diseases
Amir Ajoolabady, Hamid Aslkhodapasandhokmabad, Yuan Zhou, Jun Ren
Medicinal Research Reviews.2022; 42(4): 1463.     CrossRef
Intestinal barrier disorders and metabolic endotoxemia in obesity: Current knowledge
Marta Potrykus, Michał Szymański, Łukasz Kaska, Agata Janczy
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej.2022; 76(1): 71.     CrossRef
Resveratrol in Intestinal Health and Disease: Focusing on Intestinal Barrier
Youxia Wang, Changming Hong, Zebiao Wu, Shuwei Li, Yaoyao Xia, Yuying Liang, Xiaohua He, Xinyu Xiao, Wenjie Tang
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Effects of Caulis Spatholobi Polysaccharide on Immunity, Intestinal Mucosal Barrier Function, and Intestinal Microbiota in Cyclophosphamide-Induced Immunosuppressive Chickens
Yao Cui, Wenjing Sun, Qinmei Li, Kaijun Wang, Yuhan Wang, Feifei Lv, Xiaogang Chen, Xiaomin Peng, Ying Wang, Jiang Li, Hongbin Si
Frontiers in Veterinary Science.2022;[Epub]     CrossRef
An in vitro intestinal model captures immunomodulatory properties of the microbiota in inflammation
Jaclyn Y. Lock, Mariaelena Caboni, Philip Strandwitz, Madeleine Morrissette, Kevin DiBona, Brian A. Joughin, Kim Lewis, Rebecca L. Carrier
Gut Microbes.2022;[Epub]     CrossRef
The roles of catechins in regulation of systemic inflammation
Jong Min Kim, Ho Jin Heo
Food Science and Biotechnology.2022; 31(8): 957.     CrossRef
The GLIM Criteria Represent a More Appropriate Tool for Nutritional Assessment in Patients With Crohn's Disease
Yong Li, Ziheng Peng, Duo Xu, Yu Peng, Xiaowei Liu
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus paracasei from koumiss ameliorates diarrhea in mice via tight junctions modulation
Shunan Ren, Aorigele Chen, Yanping Tian, Zhaoxing Bai, Chunjie Wang
Nutrition.2022; 98: 111584.     CrossRef
Microbial Imbalance Induces Inflammation by Promoting Salmonella Penetration through the Mucosal Barrier
Abhinav Sharma, Vishnu Raman, Jungwoo Lee, Neil S. Forbes
ACS Infectious Diseases.2022; 8(5): 969.     CrossRef
Microscopic Visualization of Cell-Cell Adhesion Complexes at Micro and Nanoscale
Bieke Vanslembrouck, Jian-hua Chen, Carolyn Larabell, Jolanda van Hengel
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2022;[Epub]     CrossRef
Modulation of microRNAs and claudin-7 in Caco-2 cell line treated with Blastocystis sp., subtype 3 soluble total antigen
Hanieh Mohammad Rahimi, Abbas Yadegar, Hamid Asadzadeh Aghdaei, Hamed Mirjalali, Mohammad Reza Zali
BMC Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Stachyose protects intestinal mucosal barrier via promotion of tight junction and Lactobacillus casei-drived inhibition of apoptosis in juvenile turbot, Scophthalmus maximus L.
Jihong Dai, Yanjiao Zhang, Weihao Ou, Guijuan Yu, Qinghui Ai, Wenbing Zhang, Kangsen Mai
Aquaculture.2022; 556: 738280.     CrossRef
Intestinal Barrier Permeability in Allergic Diseases
Monika Niewiem, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
Nutrients.2022; 14(9): 1893.     CrossRef
The Effect of Probiotics on Intestinal Tight Junction Protein Expression in Animal  Models: A Meta-Analysis
Sung-Il Ahn, Sangbuem Cho, Eunjeong Jeon, Myungsun Park, Byungho Chae, Isaac Celestin Poaty Ditengou, Nag-Jin Choi
Applied Sciences.2022; 12(9): 4680.     CrossRef
Modulating effects of a functional food containing Dendrobium officinale on immune response and gut microbiota in mice treated with cyclophosphamide
Ying-Jie Dong, Min-Qiu Lin, Xi Fang, Zhi-Yi Xie, Rong Luo, Xi Teng, Bin Li, Bo Li, Lin-Zi Li, Hai-Ying Jin, Qiao-Xian Yu, Gui-Yuan Lv, Su-Hong Chen
Journal of Functional Foods.2022; 94: 105102.     CrossRef
L-glutamine for sickle cell disease: more than reducing redox
Firas Jafri, Gyuhee Seong, Tim Jang, Emanuela Cimpeanu, Maria Poplawska, Dibyendu Dutta, Seah H. Lim
Annals of Hematology.2022; 101(8): 1645.     CrossRef
The Increase of miR-195-5p Reduces Intestinal Permeability in Ulcerative Colitis, Modulating Tight Junctions’ Expression
Viviana Scalavino, Emanuele Piccinno, Giusy Bianco, Nicolò Schena, Raffaele Armentano, Gianluigi Giannelli, Grazia Serino
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(10): 5840.     CrossRef
Ischemic stroke and intestinal flora: an insight into brain–gut axis
Wenjie Hu, Xiangyi Kong, Hui Wang, Yunqing Li, Yimin Luo
European Journal of Medical Research.2022;[Epub]     CrossRef
Protective Effects of Oxyberberine in 5-Fluorouracil-Induced Intestinal Mucositis in the Mice Model
Ronglei Huang, Gaoxiang Ai, Linjiang Zhong, Liting Mai, Jian-Nan Chen, Yuhong Liu, Yucui Li, Xiaoqi Huang, Ziren Su, Janis Ya-Xian Zhan, Zewei Sun
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Effects of Tannic Acid Supplementation on Growth Performance, Oocyst Shedding, and Gut Health of in Broilers Infected with Eimeria Maxima
Janghan Choi, Yuguo Tompkins, Po-Yun Teng, Robert Gogal, Woo Kim
Animals.2022; 12(11): 1378.     CrossRef
Incorporation of Fructooligosaccharides in Diets Influence Growth Performance, Digestive Enzyme Activity, and Expression of Intestinal Barrier Function Genes in Tropical Gar (Atractosteus tropicus) Larvae
Graciela M. Pérez-Jiménez, Emyr Saul Peña-Marín, Claudia I. Maytorena-Verdugo, Cesar Antonio Sepúlveda-Quiroz, Luis Daniel Jiménez-Martínez, Susana De la Rosa-García, Gloria Gertrudys Asencio-Alcudia, Rafael Martínez, Dariel Tovar-Ramírez, Mario A. Galavi
Fishes.2022; 7(3): 137.     CrossRef
Comparison of Selenium-Enriched Lactobacillusparacasei, Selenium-Enriched Yeast, and Selenite for the Alleviation of DSS-Induced Colitis in Mice
Yuqing Zhong, Yan Jin, Qiuxiang Zhang, Bingyong Mao, Xin Tang, Jie Huang, Renmei Guo, Jianxin Zhao, Shumao Cui, Wei Chen
Nutrients.2022; 14(12): 2433.     CrossRef
Lactobacillus acidophilus Supplementation Restores Gut Epithelial Integrities and Barrier Functions in Non-specific Diarrhea
Hossain Ferdaus Mohd ALTAF, Sumaiya Islam FARZANA, Khan PARVEZ, Zahran EMAN, Atif Shaikh MUHAMMAD, Uddin Md NAZIM, Zinnah Kazi Mohammad ALİ, Khan IMDAD ULLAH, Rahman Md MASUDUR
Journal of Microbiology and Infectious Diseases.2022; : 54.     CrossRef
Mechanisms of proton pump inhibitor‐induced hypomagnesemia
Lisanne M. M. Gommers, Joost G. J. Hoenderop, Jeroen H. F. de Baaij
Acta Physiologica.2022;[Epub]     CrossRef
Manipulation of Gut Microbiota as a Key Target for Crohn's Disease
Reem Rashed, Rosica Valcheva, Levinus A. Dieleman
Frontiers in Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Inflammatory bowel disease: an overview of Chinese herbal medicine formula-based treatment
Shuo Yuan, Qi Wang, Jiao Li, Jia-Chen Xue, You Li, Huan Meng, Xiao-Ting Hou, Ji-Xing Nan, Qing-Gao Zhang
Chinese Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
Gut Microbiota-Derived Indole-3-Carboxylate Influences Mucosal Integrity and Immunity Through the Activation of the Aryl Hydrocarbon Receptors and Nutrient Transporters in Broiler Chickens Challenged With Eimeria maxima
Inkyung Park, Hyoyoun Nam, Doyun Goo, Samiru S. Wickramasuriya, Noah Zimmerman, Alexandra H. Smith, Thomas G. Rehberger, Hyun S. Lillehoj
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus casei-fermented blueberry pomace ameliorates colonic barrier function in high fat diet mice through MAPK-NF-κB-MLCK signaling pathway
Yuxin Cheng, Shuxin Tang, Ting Wu, Siyi Pan, Xiaoyun Xu
Journal of Functional Foods.2022; 95: 105139.     CrossRef
Gut microbiome and autoimmune disorders
Walaa Abdelaty Shaheen, Mohammed Nabil Quraishi, Tariq H Iqbal
Clinical and Experimental Immunology.2022; 209(2): 161.     CrossRef
Role of ErbB1 in the Underlying Mechanism of Lapatinib-Induced Diarrhoea: A Review
Raja Nur Firzanah Syaza Raja Sharin, Jesmine Khan, Mohamad Johari Ibahim, Mudiana Muhamad, Joanne Bowen, Wan Nor I’zzah Wan Mohamad Zain, Supat Chupradit
BioMed Research International.2022; 2022: 1.     CrossRef
Colonic Microflora Protagonist of Liver Metabolism and Gut Permeability: Study on Mice Model
Sweta Patel, Dipeeka Mandaliya, Sriram Seshadri
Indian Journal of Microbiology.2022; 62(4): 540.     CrossRef
Role of CB1 receptors in the acute regulation of small intestinal permeability: effects of high-fat diet
Hailey Cuddihey, Jean-Baptiste Cavin, Catherine M. Keenan, Laurie E. Wallace, Kiran Vemuri, Alexandros Makriyannis, Wallace K. MacNaughton, Keith A. Sharkey
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.2022; 323(3): G219.     CrossRef
Roasted garlic protects against leaky gut syndrome in dextran sodium sulfate-induced colitis mice
Divya Sharma, Madhuri Sangar, Jeom-Leon Park, Seong-Gook Kang, Kyung-Sik Ham
Food Science and Biotechnology.2022; 31(10): 1335.     CrossRef
Role of the Endocannabinoid System in the Regulation of Intestinal Homeostasis
Hailey Cuddihey, Wallace K. MacNaughton, Keith A. Sharkey
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.2022; 14(4): 947.     CrossRef
Ameliorating Effects of TRIM67 against Intestinal Inflammation and Barrier Dysfunction Induced by High Fat Diet in Obese Mice
Qihui Luo, Asad Jahangir, Junbo He, Chao Huang, Yu Xia, Lanlan Jia, Xiaoli Wei, Ting Pan, Yanni Du, Bin Mu, Huan Gong, Wentao Liu, Saif Ur-Rehman, Kangcheng Pan, Zhengli Chen
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(14): 7650.     CrossRef
Multiorgan‐on‐a‐chip for realization of gut‐skin axis
Hye Ri Lee, Jong Hwan Sung
Biotechnology and Bioengineering.2022; 119(9): 2590.     CrossRef
Sanhuang Xiexin decoction ameliorates DSS-induced colitis in mice by regulating intestinal inflammation, intestinal barrier, and intestinal flora
Xueyuan Wu, Shu Fu, Miao Jiang, Jing Wang, Huaqiao Tang, Chunlin Fang, Wen Li, Chaomei Fu
Journal of Ethnopharmacology.2022; 297: 115537.     CrossRef
Nanoparticles for oral delivery: targeted therapy for inflammatory bowel disease
De-feng Li, Mei-feng Yang, Hao-ming Xu, Min-zheng Zhu, Yuan Zhang, Cheng-mei Tian, Yu-qiang Nie, Jian-yao Wang, Yu-jie Liang, Jun Yao, Li-sheng Wang
Journal of Materials Chemistry B.2022; 10(31): 5853.     CrossRef
Comprehensive overview of COVID-19-related respiratory failure: focus on cellular interactions
Fahimeh Zamani Rarani, Mohammad Zamani Rarani, Michael R. Hamblin, Bahman Rashidi, Seyed Mohammad Reza Hashemian, Hamed Mirzaei
Cellular & Molecular Biology Letters.2022;[Epub]     CrossRef
Intestinal Osteopontin Protects From Alcohol-induced Liver Injury by Preserving the Gut Microbiome and the Intestinal Barrier Function
Sukanta Das, Zhuolun Song, Hui Han, Xiaodong Ge, Romain Desert, Dipti Athavale, Sai Santosh Babu Komakula, Fernando Magdaleno, Wei Chen, Daniel Lantvit, Grace Guzman, Natalia Nieto
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology.2022; 14(4): 813.     CrossRef
Pterostilbene attenuates intestinal epithelial barrier loss induced by high loading intensity of exercise
Lidong Zhang, Guoliang Tian, Li Huang, Min Zhou, Jundong Zhu, Long Yi, Mantian Mi
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Stem Cell-Based Therapies for Inflammatory Bowel Disease
Hua-Min Zhang, Shuo Yuan, Huan Meng, Xiao-Ting Hou, Jiao Li, Jia-Chen Xue, You Li, Qi Wang, Ji-Xing Nan, Xue-Jun Jin, Qing-Gao Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(15): 8494.     CrossRef
Sex-dependent Lupus Blautia (Ruminococcus) gnavus strain induction of zonulin-mediated intestinal permeability and autoimmunity
Gregg J. Silverman, Jing Deng, Doua F. Azzouz
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Mannose ameliorates experimental colitis by protecting intestinal barrier integrity
Lijun Dong, Jingwen Xie, Youyi Wang, Honglian Jiang, Kai Chen, Dantong Li, Jing Wang, Yunzhi Liu, Jia He, Jia Zhou, Liyun Zhang, Xiao Lu, Xiaoming Zou, Xiang-Yang Wang, Qingqing Wang, Zhengliang Chen, Daming Zuo
Nature Communications.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison of the Modulating Effect of Anthocyanin-Rich Sour Cherry Extract on Occludin and ZO-1 on Caco-2 and HUVEC Cultures
Judit Remenyik, Attila Biró, Ágnes Klusóczki, Krisztián Zoltán Juhász, Tímea Szendi-Szatmári, Ádám Kenesei, Erzsébet Szőllősi, Gábor Vasvári, László Stündl, Ferenc Fenyvesi, Judit Váradi, Arnold Markovics
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(16): 9036.     CrossRef
Regulatory Effect of Isomaltodextrin on a High-Fat Diet Mouse Model with LPS-Induced Low-Grade Chronic Inflammation
Yijun Liu, Yuhan Zeng, Yixin Liu, Xiaoya Wang, Yuhuan Chen, Dion Lepp, Rong Tsao, Tsuyoshi Sadakiyo, Hua Zhang, Yoshinori Mine
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022; 70(36): 11258.     CrossRef
Hemp-Derived Nanovesicles Protect Leaky Gut and Liver Injury in Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis
Jung-Young Eom, Sang-Hun Choi, Hyun-Jin Kim, Dong-ha Kim, Ju-Hyun Bae, Gi-Seok Kwon, Dong-hee Lee, Jin-Hyeon Hwang, Do-Kyun Kim, Moon-Chang Baek, Young-Eun Cho
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(17): 9955.     CrossRef
Bifidobacterium breve Alleviates DSS-Induced Colitis in Mice by Maintaining the Mucosal and Epithelial Barriers and Modulating Gut Microbes
Meng-Meng Niu, Huan-Xin Guo, Jun-Wu Cai, Xiang-Chen Meng
Nutrients.2022; 14(18): 3671.     CrossRef
High Molecular Weight Fucoidan Restores Intestinal Integrity by Regulating Inflammation and Tight Junction Loss Induced by Methylglyoxal-Derived Hydroimidazolone-1
Jae-Min Lim, Hee Joon Yoo, Kwang-Won Lee
Marine Drugs.2022; 20(9): 580.     CrossRef
Traditional Chinese Medicine and Natural Products: Potential Approaches for Inflammatory Bowel Disease
Shuo Yuan, You Li, Jiao Li, Jia-Chen Xue, Qi Wang, Xiao-Ting Hou, Huan Meng, Ji-Xing Nan, Qing-Gao Zhang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
P2X7 receptor as the regulator of T-cell function in intestinal barrier disruption
Zhi-Feng Jiang, Wei Wu, Han-Bing Hu, Zheng-Yang Li, Ming Zhong, Lin Zhang
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(36): 5265.     CrossRef
Gut dysfunction may be the source of pathological aggregation of alpha-synuclein in the central nervous system through Paraquat exposure in mice
Kaidong Wang, Chunhui Zhang, Baofu Zhang, Guoliang Li, Ge Shi, Qian Cai, Min Huang
Ecotoxicology and Environmental Safety.2022; 246: 114152.     CrossRef
Matrix metalloproteinase 7 contributes to intestinal barrier dysfunction by degrading tight junction protein Claudin-7
Ying Xiao, Haifeng Lian, Xiaoying S. Zhong, Srikruthi S. Krishnachaitanya, Yingzi Cong, Roderick H. Dashwood, Tor C. Savidge, Don W. Powell, Xiaowei Liu, Qingjie Li
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Pretreatment with probiotics Enterococcus faecium NCIMB 11181 attenuated Salmonella Typhimurium-induced gut injury through modulating intestinal microbiome and immune responses with barrier function in broiler chickens
Yujing Shao, Wenrui Zhen, Fangshen Guo, Zeqiong Hu, Kaichen Zhang, Linhua Kong, Yuming Guo, Zhong Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2022;[Epub]     CrossRef
Interaction and toxicity of ingested nanoparticles on the intestinal barrier
Thomas Stalder, Taghrid Zaiter, Wassim El-Basset, Raphaël Cornu, Hélène Martin, Mona Diab-Assaf, Arnaud Béduneau
Toxicology.2022; 481: 153353.     CrossRef
Investigation of murine host sex as a biological variable in epithelial barrier function and muscle contractility in human intestinal organoids
Brooke T. Beanland, Eoin P. McNeill, David J. Sequeira, Hasen Xue, Noah F. Shroyer, Allison L. Speer
The FASEB Journal.2022;[Epub]     CrossRef
Thiamine Supplementation Alleviates Lipopolysaccharide-Triggered Adaptive Inflammatory Response and Modulates Energy State via Suppression of NFκB/p38 MAPK/AMPK Signaling in Rumen Epithelial Cells of Goats
Yi Ma, Mawda Elmhadi, Chao Wang, Zelin Li, Hao Zhang, Banglin He, Xiujuan Zhao, Zhenbin Zhang, Hongrong Wang
Antioxidants.2022; 11(10): 2048.     CrossRef
Inflammation and Impaired Gut Physiology in Post-operative Ileus: Mechanisms and the Treatment Options
Zahid Hussain, Hyojin Park
Journal of Neurogastroenterology and Motility.2022; 28(4): 517.     CrossRef
Senegalia macrostachya seed polysaccharides attenuate inflammation-induced intestinal epithelial barrier dysfunction in a Caco-2 and RAW264.7 macrophage co-culture model by inhibiting the NF-κB/MLCK pathway
Abel Wend-Soo Zongo, Daniel Zogona, Mahmoud Youssef, Shuxin Ye, Fuchao Zhan, Jing Li, Bin Li
Food & Function.2022; 13(22): 11676.     CrossRef
Zearalenone-Induced Mechanical Damage of Intestinal Barrier via the RhoA/ROCK Signaling Pathway in IPEC-J2 Cells
Biying Huang, Jingjing Wang, Aixin Gu, Tianhu Wang, Jianping Li, Anshan Shan
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(20): 12550.     CrossRef
A Review of the Chemistry and Biological Activities of Acmella oleracea (“jambù”, Asteraceae), with a View to the Development of Bioinsecticides and Acaricides
Eleonora Spinozzi, Marta Ferrati, Cecilia Baldassarri, Loredana Cappellacci, Margherita Marmugi, Alice Caselli, Giovanni Benelli, Filippo Maggi, Riccardo Petrelli
Plants.2022; 11(20): 2721.     CrossRef
The Importance of Nutritional Aspects in the Assessment of Inflammation and Intestinal Barrier in Patients with Inflammatory Bowel Disease
Olga Kaczmarczyk, Agnieszka Dąbek-Drobny, Agnieszka Piątek-Guziewicz, Michał Woźniakiewicz, Paweł Paśko, Justyna Dobrowolska-Iwanek, Aneta Woźniakiewicz, Aneta Targosz, Agata Ptak-Belowska, Urszula Szczyrk, Małgorzata Strzałka, Paweł Zagrodzki, Małgorzata
Nutrients.2022; 14(21): 4622.     CrossRef
Insight into role of short chain fatty acids in regulating intestinal mucosal barrier and alleviating inflammatory bowel disease
Xue-Ran Guo, Cheng-Wei He, Han Gao, Rong-Xuan Hua, Chen Liang, Yi-Xuan Du, Hong-Wei Shang, Xin Lu, Jing-Dong Xu
World Chinese Journal of Digestology.2022; 30(21): 928.     CrossRef
Metabolites of Latilactobacillus curvatus BYB3 and Indole Activate Aryl Hydrocarbon Receptor to Attenuate Lipopolysaccharide-Induced Intestinal Barrier Dysfunction
Xing Wang, Cheng Chung Yong, Sejong Oh
Food Science of Animal Resources.2022; 42(6): 1046.     CrossRef
Microbiota Dysbiosis and Gut Barrier Dysfunction Associated with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Are Modulated by a Specific Metabolic Cofactors’ Combination
Sergio Quesada-Vázquez, Caitlin Bone, Shikha Saha, Iris Triguero, Marina Colom-Pellicer, Gerard Aragonès, Falk Hildebrand, Josep M. del Bas, Antoni Caimari, Naiara Beraza, Xavier Escoté
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(22): 13675.     CrossRef
Proteomics analysis reveals novel insights into the mechanism of hepatotoxicity induced by Tripterygium wilfordii multiglycoside in mice
Yingying Miao, Qin Zhang, Zihang Yuan, Jie Wang, Yunxia Xu, Yuanyuan Chai, Min Du, Qinwei Yu, Luyong Zhang, Zhenzhou Jiang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
The Effects of Dietary Bacillus amyloliquefaciens TL106 Supplementation, as an Alternative to Antibiotics, on Growth Performance, Intestinal Immunity, Epithelial Barrier Integrity, and Intestinal Microbiota in Broilers
Chengling Bao, Wenxiu Zhang, Jian Wang, Yajing Liu, Heng Cao, Feiyu Li, Suozhu Liu, Zhengda Shang, Yunhe Cao, Bing Dong
Animals.2022; 12(22): 3085.     CrossRef
Effect of dietary oregano oil on growth performance, disease resistance, intestinal morphology, immunity, and microbiota of hybrid grouper (Epinephelus fuscoguttatus ♀ × Epinephelus lanceolatus ♂)
Yu Xin, Hao Liu, Xiaobo Yan, Weibin Huang, Simiao Pan, Menglong Zhou, Baiquan Lu, Beiping Tan, Xiaohui Dong, Yuanzhi Yang
Frontiers in Marine Science.2022;[Epub]     CrossRef
Comparison between Lactobacillus rhamnosus GG and LuxS-deficient strain in regulating gut barrier function and inflammation in early-weaned piglets
Zhaoxi Deng, Jinyan Dai, Yusen Wei, Yanfei Ma, Yingying Mao, Jinzhi Zhang, Weidong Hua, Haifeng Wang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Influence of Effective Microorganisms and Clinoptilolite on Gut Barrier Function, Intestinal Health and Performance of Broiler Chickens during Induced Eimeria tenella Infection
Artur Ciszewski, Łukasz S. Jarosz, Marcin Kalinowski, Agnieszka Marek, Zbigniew Grądzki, Sebastian Grabowski, Marcin Hejdysz, Sebastian Nowaczewski, Anna Rysiak
Agriculture.2022; 12(12): 2176.     CrossRef
A food pyramid, based on a review of the emerging literature, for subjects with inflammatory bowel disease
Mariangela Rondanelli, Silvia Lamburghini, Milena A. Faliva, Gabriella Peroni, Antonella Riva, Pietro Allegrini, Daniele Spadaccini, Clara Gasparri, Giancarlo Iannello, Vittoria Infantino, Tariq A. Alalwan, Simone Perna, Alessandra Miccono
Endocrinología, Diabetes y Nutrición.2021; 68(1): 17.     CrossRef
LncRNA: A Potential Research Direction in Intestinal Barrier Function
Zhi-Feng Jiang, Lin Zhang
Digestive Diseases and Sciences.2021; 66(5): 1400.     CrossRef
Site‐specific contribution of Toll‐like receptor 4 to intestinal homeostasis and inflammatory disease
Elise E. Bruning, Janet K. Coller, Hannah R. Wardill, Joanne M. Bowen
Journal of Cellular Physiology.2021; 236(2): 877.     CrossRef
Impact of diet and the bacterial microbiome on the mucous barrier and immune disorders
Charlotte A. Alemao, Kurtis F. Budden, Henry M. Gomez, Saima F. Rehman, Jacqueline E. Marshall, Shakti D. Shukla, Chantal Donovan, Samuel C. Forster, Ian A. Yang, Simon Keely, Elizabeth R. Mann, Emad M. El Omar, Gabrielle T. Belz, Philip M. Hansbro
Allergy.2021; 76(3): 714.     CrossRef
One‐Pot Synthesis of pH‐Responsive Eudragit‐Mesoporous Silica Nanocomposites Enable Colonic Delivery of Glucocorticoids for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease
Zhi Qu, Kuan Yau Wong, Md. Moniruzzaman, Jakob Begun, Hélder A Santos, Sumaira Z. Hasnain, Tushar Kumeria, Michael A. McGuckin, Amirali Popat
Advanced Therapeutics.2021;[Epub]     CrossRef
In Vivo Transplantation of Human Intestinal Organoids Enhances Select Tight Junction Gene Expression
Mariaelena A. Boyle, David J. Sequeira, Eoin P. McNeill, Zachary K. Criss, Noah F. Shroyer, Allison L. Speer
Journal of Surgical Research.2021; 259: 500.     CrossRef
Atractylodis macrocephalae polysaccharides protect against DSS-induced intestinal injury through a novel lncRNA ITSN1-OT1
Xin Zong, Xiao Xiao, Lixia Kai, Yuanzhi Cheng, Jie Fu, Wei Xu, Yizhen Wang, Ke Zhao, Mingliang Jin
International Journal of Biological Macromolecules.2021; 167: 76.     CrossRef
Dose-dependent effects of lead induced gut injuries: An in vitro and in vivo study
Leilei Yu, Yaqi Yu, Ruijie Yin, Hui Duan, Dingwu Qu, Fengwei Tian, Arjan Narbad, Wei Chen, Qixiao Zhai
Chemosphere.2021; 266: 129130.     CrossRef
A Novel Role of SLC26A3 in the Maintenance of Intestinal Epithelial Barrier Integrity
Anoop Kumar, Shubha Priyamvada, Yong Ge, Dulari Jayawardena, Megha Singhal, Arivarasu N. Anbazhagan, Ishita Chatterjee, Aneal Dayal, Mitul Patel, Kimia Zadeh, Seema Saksena, Waddah A. Alrefai, Ravinder K. Gill, Mojgan Zadeh, Ni Zhao, Mansour Mohamadzadeh,
Gastroenterology.2021; 160(4): 1240.     CrossRef
Vancomycin-Induced Changes in Host Immunity and Behavior: Comparative Genomic and Metagenomic Analysis in C57BL/6 and BALB/c Mice
Pratikshya Ray, Uday Pandey, Debasmita Das, Palok Aich
Digestive Diseases and Sciences.2021; 66(11): 3776.     CrossRef
Thermal or membrane processing for Infant Milk Formula: Effects on protein digestion and integrity of the intestinal barrier
Simona L. Bavaro, Gianfranco Mamone, Gianluca Picariello, Michael J. Callanan, Yihong Chen, André Brodkorb, Linda Giblin
Food Chemistry.2021; 347: 129019.     CrossRef
Plumericin Protects against Experimental Inflammatory Bowel Disease by Restoring Intestinal Barrier Function and Reducing Apoptosis
Shara Francesca Rapa, Rosanna Di Paola, Marika Cordaro, Rosalba Siracusa, Ramona D’Amico, Roberta Fusco, Giuseppina Autore, Salvatore Cuzzocrea, Hermann Stuppner, Stefania Marzocco
Biomedicines.2021; 9(1): 67.     CrossRef
Intestinal changes associated with fluoride exposure in rats: Integrative morphological, proteomic and microbiome analyses
Aline Dionizio, Dawud Abduweli Uyghurturk, Carina Guimarães Souza Melo, Isabela Tomazini Sabino-Arias, Tamara Teodoro Araujo, Talita Mendes Silva Ventura, Juliana Vanessa Colombo Martins Perles, Jacqueline Nelisis Zanoni, Pamela Den Besten, Marília Afonso
Chemosphere.2021; 273: 129607.     CrossRef
Effect of rifaximin on gut-lung axis in mice infected with influenza A virus
Yafei Chen, Zuoyi Jiang, Zhihai Lei, Jihui Ping, Juan Su
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases.2021; 75: 101611.     CrossRef
Microbiota‐derived extracellular vesicles and metabolic syndrome
Alexandre Villard, Jérôme Boursier, Ramaroson Andriantsitohaina
Acta Physiologica.2021;[Epub]     CrossRef
Development of an in vitro coculture device for the investigation of host–microbe interactions via integrative multiomics approaches
Won‐Suk Song, Sung Gyu Shin, Sung‐Hyun Jo, Jae‐Seung Lee, Hyo‐Jin Jeon, Ji‐Eun Kwon, Ji‐Hyeon Park, Sungwoo Cho, Jae Hyun Jeong, Byung‐Gee Kim, Yun‐Gon Kim
Biotechnology and Bioengineering.2021; 118(4): 1593.     CrossRef
The role of inflammatory cytokines in anemia and gastrointestinal mucosal injury induced by foot electric stimulation
Fangcheng Fan, Yangwen Ai, Ting Sun, Shuran Li, Hua Liu, Xiaojie Shi, Ziqian Zhang, Qingshan Liu, Yong Cheng
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Organ-Specific Surveillance and Long-Term Residency Strategies Adapted by Tissue-Resident Memory CD8+ T Cells
Jens V. Stein, Nora Ruef, Stefanie Wissmann
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Quercetin Oxidation Metabolite Present in Onion Peel Protects Caco-2 Cells against the Oxidative Stress, NF-kB Activation, and Loss of Epithelial Barrier Function Induced by NSAIDs
Jocelyn Fuentes, Adriano Costa de Camargo, Elías Atala, Martín Gotteland, Claudio Olea-Azar, Hernán Speisky
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2021; 69(7): 2157.     CrossRef
Gut microbiome, prebiotics, intestinal permeability and diabetes complications
Matthew Snelson, Cassandra de Pasquale, Elif I. Ekinci, Melinda T. Coughlan
Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism.2021; 35(3): 101507.     CrossRef
Pharmacokinetic Analysis of Carnosic Acid and Carnosol in Standardized Rosemary Extract and the Effect on the Disease Activity Index of DSS-Induced Colitis
Jacob P. Veenstra, Bhaskar Vemu, Restituto Tocmo, Mirielle C. Nauman, Jeremy J. Johnson
Nutrients.2021; 13(3): 773.     CrossRef
Protective effect of exopolysaccharide fraction from Bacillus subtilis against dextran sulfate sodium-induced colitis through maintenance of intestinal barrier and suppression of inflammatory responses
Kyung-Sook Chung, Ji-Sun Shin, Jung-Hun Lee, Sang-Eun Park, Hee-Soo Han, Young Kyoung Rhee, Chang-Won Cho, Hee-Do Hong, Kyung-Tae Lee
International Journal of Biological Macromolecules.2021; 178: 363.     CrossRef
Polysaccharides in natural products that repair the damage to intestinal mucosa caused by cyclophosphamide and their mechanisms: A review
Cuiping Li, Shasha Duan, Yaping Li, Xiao Pan, Lirong Han
Carbohydrate Polymers.2021; 261: 117876.     CrossRef
A food pyramid, based on a review of the emerging literature, for subjects with inflammatory bowel disease
Mariangela Rondanelli, Silvia Lamburghini, Milena A. Faliva, Gabriella Peroni, Antonella Riva, Pietro Allegrini, Daniele Spadaccini, Clara Gasparri, Giancarlo Iannello, Vittoria Infantino, Tariq A. Alalwan, Simone Perna, Alessandra Miccono
Endocrinología, Diabetes y Nutrición (English ed.).2021; 68(1): 17.     CrossRef
Systemic brain derived neurotrophic factor but not intestinal barrier integrity is associated with cognitive decline and incident Alzheimer’s disease
Robin M. Voigt, Shohreh Raeisi, Jingyun Yang, Sue Leurgans, Christopher B. Forsyth, Aron S. Buchman, David A. Bennett, Ali Keshavarzian, Stephen D. Ginsberg
PLOS ONE.2021; 16(3): e0240342.     CrossRef
Microbiota, renal disease and renal transplantation
Maurizio Salvadori, Aris Tsalouchos
World Journal of Transplantation.2021; 11(3): 16.     CrossRef
Herbal medicine WangShiBaoChiWan improves gastrointestinal health in mice via modulation of intestinal tight junctions and gut microbiota and inhibition of inflammation
Sheng Yin, Chao Sun, Yi Ji, Hamid Abdolmaleky, Jin-Rong Zhou
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 138: 111426.     CrossRef
Supplementation of milk polar lipids to obese dams improves neurodevelopment and cognitive function in male offspring
Qi‐chen Yuan, Han Gong, Min Du, Xue‐ying Mao
The FASEB Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Potential mechanistic pathways underlying intestinal and hepatic effects of kefir in high-fructose-fed rats
Fatma Akar, Esra Sumlu, Mehmet Eray Alçığır, Aykut Bostancı, Gökhan Sadi
Food Research International.2021; 143: 110287.     CrossRef
Evaluation of the efficacy of probiotic VSL#3 and synbiotic VSL#3 and yacon‐based product in reducing oxidative stress and intestinal permeability in mice induced to colorectal carcinogenesis
Bruna Cristina dos Santos Cruz, Luís Fernando de Sousa Moraes, Letícia De Nadai Marcon, Kelly Aparecida Dias, Leonardo Borges Murad, Mariáurea Matias Sarandy, Lisiane Lopes da Conceição, Reggiani Vilela Gonçalves, Célia Lúcia de Luces Fortes Ferreira, Mar
Journal of Food Science.2021; 86(4): 1448.     CrossRef
Anethole Attenuates Enterotoxigenic Escherichia coli-Induced Intestinal Barrier Disruption and Intestinal Inflammation via Modification of TLR Signaling and Intestinal Microbiota
Qingyuan Yi, Jiaxin Liu, Yufeng Zhang, Hanzhen Qiao, Fang Chen, Shihai Zhang, Wutai Guan
Frontiers in Microbiology.2021;[Epub]     CrossRef
The effect of hypergravity in intestinal permeability of nanoformulations and molecules
Cláudia Azevedo, Maria Helena Macedo, Andreia Almeida, Soraia Pinto, Jack J.W.A. van Loon, Bruno Sarmento
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.2021; 163: 38.     CrossRef
Dietary supplementation of dried plum: a novel strategy to mitigate heat stress in broiler chickens
Sanjeev Wasti, Nirvay Sah, Amit K. Singh, Chin N. Lee, Rajesh Jha, Birendra Mishra
Journal of Animal Science and Biotechnology.2021;[Epub]     CrossRef
Antiviral Properties of Human Milk
Sophie I. S. Wedekind, Natalie S. Shenker
Microorganisms.2021; 9(4): 715.     CrossRef
Tetrandrine attenuates intestinal epithelial barrier defects caused by colitis through promoting the expression of Occludin via the AhR‐miR‐429 pathway
Yuyao Chu, Yanrong Zhu, Yajing Zhang, Xiaojing Liu, Yilei Guo, Lan Chang, Xinming Yun, Zhifeng Wei, Yufeng Xia, Yue Dai
The FASEB Journal.2021;[Epub]     CrossRef
Seaweed polysaccharide mitigates intestinal barrier dysfunction induced by enterotoxigenic Escherichia coli through NF‐κB pathway suppression in porcine intestinal epithelial cells
Xiaobo Guo, Jun Chen, Jin Yang, Qin He, Bowen Luo, Yafei Lu, Tiande Zou, Zirui Wang, Jinming You
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2021; 105(6): 1063.     CrossRef
Dietary Fiber Ameliorates Lipopolysaccharide-Induced Intestinal Barrier Function Damage in Piglets by Modulation of Intestinal Microbiome
Xiao Sun, Yalei Cui, Yingying Su, Zimin Gao, Xinying Diao, Ju Li, Xiaoyan Zhu, Defeng Li, Zhentian Li, Chengzhang Wang, Yinghua Shi, Hiutung Chu
mSystems.2021;[Epub]     CrossRef
Butyrate-producing human gut symbiont, Clostridium butyricum, and its role in health and disease
Magdalena K. Stoeva, Jeewon Garcia-So, Nicholas Justice, Julia Myers, Surabhi Tyagi, Madeleine Nemchek, Paul J. McMurdie, Orville Kolterman, John Eid
Gut Microbes.2021;[Epub]     CrossRef
A Novel Role of A2AR in the Maintenance of Intestinal Barrier Function of Enteric Glia from Hypoxia-Induced Injury by Combining with mGluR5
Lihua Sun, Xiang Li, Haidi Guan, Shuaishuai Chen, Xin Fan, Chao Zhou, Hua Yang, Weidong Xiao
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota mediated the protective effects of tuna oil on collagen-induced arthritis in mice
Chenyang Lu, Ju Chen, Congmin Yi, Jiaojiao Han, Qiuyue Shi, Jingjing Li, Bing Liu, Jun Zhou, Xiurong Su
Food & Function.2021; 12(12): 5387.     CrossRef
Nuciferine improves high-fat diet-induced obesity via reducing intestinal permeability by increasing autophagy and remodeling the gut microbiota
Zhen Shi, Zhi-yuan Fang, Xin-xing Gao, Hao Yu, Yi-wei Zhu, Hui-lin Ouyang, Yu-xiang Song, Xi-liang Du, Zhe Wang, Xin-wei Li, Guo-wen Liu
Food & Function.2021; 12(13): 5850.     CrossRef
Gut microbiome-host interactions in driving environmental pollutant trichloroethene-mediated autoimmunity
Hui Wang, Nivedita Banerjee, Yuejin Liang, Gangduo Wang, Kristi L. Hoffman, M. Firoze Khan
Toxicology and Applied Pharmacology.2021; 424: 115597.     CrossRef
Tilapia head glycolipids protect mice against dextran sulfate sodium-induced colitis by ameliorating the gut barrier and suppressing NF-kappa B signaling pathway
Zhipeng Gu, Yujie Zhu, Fengfeng Mei, Xiuping Dong, Guanghua Xia, Xuanri Shen
International Immunopharmacology.2021; 96: 107802.     CrossRef
Abdominal paracentesis drainage attenuates intestinal mucosal barrier damage through macrophage polarization in severe acute pancreatitis
Xiaohui Yuan, Chen Luo, Jun Wu, Wei Li, Xin Guo, Shuai Li, Bing Wang, Hongyu Sun, Lijun Tang
Experimental Biology and Medicine.2021; 246(18): 2029.     CrossRef
Corni fructus Extracts of Prebiotics Property and Cell Protective Effect on LPS-Induced Human Colon Epithelial Cell
Hyo Lim Lee, Uk Lee, Seon Kyeong Park, Jin Yong Kang, Jong Min Kim, Gil Han Kim, Min Ji Kim, Jong Hyun Moon, Hye Rin Jeong, Hyo Won Park, Ho Jin Heo
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition.2021; 50(5): 445.     CrossRef
Lactobacillus ruminis Alleviates DSS-Induced Colitis by Inflammatory Cytokines and Gut Microbiota Modulation
Bo Yang, Mingjie Li, Shuo Wang, R. Paul Ross, Catherine Stanton, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen
Foods.2021; 10(6): 1349.     CrossRef
Kaempferol attenuates diquat-induced oxidative damage and apoptosis in intestinal porcine epithelial cells
Yuhang Jin, Zhian Zhai, Hai Jia, Jinhua Lai, Xuemeng Si, Zhenlong Wu
Food & Function.2021; 12(15): 6889.     CrossRef
Effects of Wine and Its Microbial-Derived Metabolites on Intestinal Permeability Using Simulated Gastrointestinal Digestion/Colonic Fermentation and Caco-2 Intestinal Cell Models
Irene Zorraquín-Peña, Diego Taladrid, Alba Tamargo, Mariana Silva, Natalia Molinero, Dolores González de Llano, Begoña Bartolomé, M. Victoria Moreno-Arribas
Microorganisms.2021; 9(7): 1378.     CrossRef
Exosomal MicroRNA-181a Derived From Mesenchymal Stem Cells Improves Gut Microbiota Composition, Barrier Function, and Inflammatory Status in an Experimental Colitis Model
Li Gu, Feng Ren, Xianrui Fang, Lianwen Yuan, Ganglei Liu, Shalong Wang
Frontiers in Medicine.2021;[Epub]     CrossRef
Enteromorpha polysaccharide-zinc replacing prophylactic antibiotics contributes to improving gut health of weaned piglets
Chunyan Xie, Yumei Zhang, Kaimin Niu, Xiaoxiao Liang, Haihua Wang, Junwei Shan, Xin Wu
Animal Nutrition.2021; 7(3): 641.     CrossRef
Therapeutic effect of Schisandrin A on avian colibacillosis through gut-liver axis
Jialu Bao, Yan Zhang, Linchao Zhang, Xincheng Gong, Wanyu Shi, Liantao Liu, Xiaodan Wang
Poultry Science.2021; 100(10): 101371.     CrossRef
Somatostatin receptor 5 is critical for protecting intestinal barrier function in vivo and in vitro
Yanni Li, Xiao Li, Chong Geng, Yaoyu Guo, Chunhui Wang
Molecular and Cellular Endocrinology.2021; 535: 111390.     CrossRef
Small and Large Intestine (II): Inflammatory Bowel Disease, Short Bowel Syndrome, and Malignant Tumors of the Digestive Tract
Yolanda Ber, Santiago García-Lopez, Carla J. Gargallo-Puyuelo, Fernando Gomollón
Nutrients.2021; 13(7): 2325.     CrossRef
Role of microbiota and related metabolites in gastrointestinal tract barrier function in NAFLD
Maria Victoria Fernandez-Cantos, Diego Garcia-Morena, Valeria Iannone, Hani El-Nezami, Marjukka Kolehmainen, Oscar P. Kuipers
Tissue Barriers.2021;[Epub]     CrossRef
Bioavailability of arsenic, cadmium, lead and mercury as measured by intestinal permeability
Shiv Bolan, Balaji Seshadri, Simon Keely, Anitha Kunhikrishnan, Jessica Bruce, Ian Grainge, Nicholas J. Talley, Ravi Naidu
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Neutrophil extracellular traps in inflammatory bowel diseases: Implications in pathogenesis and therapeutic targets
Anderson dos Santos Ramos, Giovana Cristina Santana Viana, Marcelo de Macedo Brigido, Juliana Franco Almeida
Pharmacological Research.2021; 171: 105779.     CrossRef
Dietary supplementation of alpha-lipoic acid mitigates the negative effects of heat stress in broilers
Sanjeev Wasti, Nirvay Sah, Chin N. Lee, Rajesh Jha, Birendra Mishra, Arda Yildirim
PLOS ONE.2021; 16(7): e0254936.     CrossRef
Probiotic Supplementation for Rheumatoid Arthritis: A Promising Adjuvant Therapy in the Gut Microbiome Era
Margarida Ferro, Sofia Charneca, Eduardo Dourado, Catarina Sousa Guerreiro, João Eurico Fonseca
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Prebiotic, Probiotic, and Synbiotic Consumption Alter Behavioral Variables and Intestinal Permeability and Microbiota in BTBR Mice
Jodi E. Nettleton, Teja Klancic, Alana Schick, Ashley C. Choo, Ning Cheng, Jane Shearer, Stephanie L. Borgland, Jong M. Rho, Raylene A. Reimer
Microorganisms.2021; 9(9): 1833.     CrossRef
Enzyme-Treated Soybean Meal Enhanced Performance via Improving Immune Response, Intestinal Morphology and Barrier Function of Nursery Pigs in Antibiotic Free Diets
Shenfei Long, Jiayu Ma, Xiangshu Piao, Yuxin Li, Simone Husballe Rasmussen, Li Liu
Animals.2021; 11(9): 2600.     CrossRef
The preventive effect and underlying mechanism of Rhus chinensis Mill. fruits on dextran sulphate sodium-induced ulcerative colitis in mice
Yi Zhang, Ou Wang, Nan Ma, Junjie Yi, Hongying Mi, Shengbao Cai
Food & Function.2021; 12(20): 9965.     CrossRef
Ferulic Acid Metabolites Attenuate LPS-Induced Inflammatory Response in Enterocyte-like Cells
Gabriele Serreli, Micaela Rita Naitza, Sonia Zodio, Vera Piera Leoni, Martina Spada, Maria Paola Melis, Anna Boronat, Monica Deiana
Nutrients.2021; 13(9): 3152.     CrossRef
Ageratina adenophora Disrupts the Intestinal Structure and Immune Barrier Integrity in Rats
Yujing Cui, Samuel Kumi Okyere, Pei Gao, Juan Wen, Suizhong Cao, Ya Wang, Junliang Deng, Yanchun Hu
Toxins.2021; 13(9): 651.     CrossRef
PLP2 drives collective cell migration via ZO-1-mediated cytoskeletal remodeling at the leading edge in human colorectal cancer cells
Dipanjana Ghosh, Ankita Dutta, Anjali Kashyap, Neeraj Upmanyu, Sunando Datta
Journal of Cell Science.2021;[Epub]     CrossRef
A novel murine model of multi-day moderate ethanol exposure reveals increased intestinal dysfunction and liver inflammation with age
Rachel H. McMahan, Kevin M. Najarro, Juliet E. Mullen, Madison T. Paul, David J. Orlicky, Holly J. Hulsebus, Elizabeth J. Kovacs
Immunity & Ageing.2021;[Epub]     CrossRef
Role of Barrier Integrity and Dysfunctions in Maintaining the Healthy Gut and Their Health Outcomes
Shruti Panwar, Sapna Sharma, Prabhanshu Tripathi
Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
Chlorothalonil induces the intestinal epithelial barrier dysfunction in Caco-2 cell-based <italic>in vitro</italic> monolayer model by activating MAPK pathway
Huaping Tao, Zhiwei Bao, Zhengwei Fu, Yuanxiang Jin
Acta Biochimica et Biophysica Sinica.2021; 53(11): 1459.     CrossRef
Probiotic Interventions Alleviate Food Allergy Symptoms Correlated With Cesarean Section: A Murine Model
Bi-Ying Jin, Zhen Li, Ya-Nan Xia, Li-Xiang Li, Zi-Xiao Zhao, Xiao-Yu Li, Yan Li, Bing Li, Ru-Chen Zhou, Shi-Chen Fu, Shi-Yang Li, Yan-Qing Li
Frontiers in Immunology.2021;[Epub]     CrossRef
Coral-Derived Endophytic Fungal Product, Butyrolactone-I, Alleviates Lps Induced Intestinal Epithelial Cell Inflammatory Response Through TLR4/NF-κB and MAPK Signaling Pathways: An in vitro and in vivo Studies
Shengwei Chen, Yi Zhang, Xueting Niu, Sahar Ghulam Mohyuddin, Jiayin Wen, Minglong Bao, Tianyue Yu, Lianyun Wu, Canyin Hu, Yanhong Yong, Xiaoxi Liu, A. M. Abd El-Aty, Xianghong Ju
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
Recombinant CRAMP-producing Lactococcus lactis attenuates dextran sulfate sodium-induced colitis by colonic colonization and inhibiting p38/NF-κB signaling
Jiahong Li, Shiwen Yu, Xiaohua Pan, Ming Zhang, Zhuwu Lv, Li-Long Pan, Jia Sun
Food & Nutrition Research.2021;[Epub]     CrossRef
The combined supplementation of omega-3 fatty acids and probiotics decreased the levels of serum polyamines in experimental colitis
Havvanur Yoldaş İlktaç, Nihal Büyükuslu, Cüneyd Parlayan
Food and Health.2021; 7(4): 279.     CrossRef
P16INK4a Deletion Ameliorates Damage of Intestinal Epithelial Barrier and Microbial Dysbiosis in a Stress-Induced Premature Senescence Model of Bmi-1 Deficiency
Jiawen Zhou, Chenxing Hou, Haiyun Chen, Ziyue Qin, Zi’an Miao, Jingyu Zhao, Qiuyi Wang, Min Cui, Chunfeng Xie, Rong Wang, Qing Li, Guoping Zuo, Dengshun Miao, Jianliang Jin
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2021;[Epub]     CrossRef
Curcumin Reduces Adipose Tissue Inflammation and Alters Gut Microbiota in Diet‐Induced Obese Male Mice
Tariful Islam, Iurii Koboziev, Kembra Albracht‐Schulte, Brandon Mistretta, Shane Scoggin, Mohammad Yosofvand, Hanna Moussa, Masoud Zabet‐Moghaddam, Latha Ramalingam, Preethi H. Gunaratne, Naima Moustaid‐Moussa
Molecular Nutrition & Food Research.2021;[Epub]     CrossRef
Altered Intestinal Permeability and Drug Repositioning in a Post-operative Ileus Guinea Pig Model
Young Min Kim, Zahid Hussain, Young Ju Lee, Hyojin Park
Journal of Neurogastroenterology and Motility.2021; 27(4): 639.     CrossRef
Pediococcus pentosaceus IM96 Exerts Protective Effects against Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 Infection In Vivo
Haixin Li, Xinqiang Xie, Ying Li, Moutong Chen, Liang Xue, Juan Wang, Jumei Zhang, Shi Wu, Qinghua Ye, Shuhong Zhang, Runshi Yang, Hui Zhao, Lei Wu, Tingting Liang, Yu Ding, Qingping Wu
Foods.2021; 10(12): 2945.     CrossRef
Extracellular Vesicles Derived From Citrus sinensis Modulate Inflammatory Genes and Tight Junctions in a Human Model of Intestinal Epithelium
Stefania Paola Bruno, Alessandro Paolini, Valentina D'Oria, Angelo Sarra, Simona Sennato, Federico Bordi, Andrea Masotti
Frontiers in Nutrition.2021;[Epub]     CrossRef
The Microbiota and Kidney Transplantation: Influence on the Graft
Maurizio Salvadori, Aris Tsalouchos
EMJ Urology.2021; : 95.     CrossRef
MicroRNA Expression and Intestinal Permeability in Children Living in a Slum Area of Bangladesh
Humaira Rashid, Towfida J. Siddiqua, Biplob Hossain, Abdullah Siddique, Mamun Kabir, Zannatun Noor, Masud Alam, Mamun Ahmed, Rashidul Haque
Frontiers in Molecular Biosciences.2021;[Epub]     CrossRef
The Protective Effects of Lactoferrin on Aflatoxin M1-Induced Compromised Intestinal Integrity
Ya-Nan Gao, Song-Li Li, Xue Yang, Jia-Qi Wang, Nan Zheng
International Journal of Molecular Sciences.2021; 23(1): 289.     CrossRef
Renovation of Intestinal Barrier by Polydatin in Experimentally Induced Ulcerative Colitis: Comparative Ultrastructural Study with L-Carnosine
Hasnaa Ali Ebrahim, Dalia Mahmoud Abdelmonem Elsherbini
Cells Tissues Organs.2021; 210(4): 275.     CrossRef
Isolation and Characterization of Blueberry Polyphenolic Components and Their Effects on Gut Barrier Dysfunction
Michael A. Polewski, Daniel Esquivel-Alvarado, Nicholas S. Wedde, Christian G. Kruger, Jess D. Reed
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2020; 68(10): 2940.     CrossRef
Polyphenols and Intestinal Permeability: Rationale and Future Perspectives
Stefano Bernardi, Cristian Del Bo’, Mirko Marino, Giorgio Gargari, Antonio Cherubini, Cristina Andrés-Lacueva, Nicole Hidalgo-Liberona, Gregorio Peron, Raúl González-Dominguez, Paul Kroon, Benjamin Kirkup, Marisa Porrini, Simone Guglielmetti, Patrizia Ris
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2020; 68(7): 1816.     CrossRef
Painful interactions: Microbial compounds and visceral pain
I.A.M. van Thiel, S. Botschuijver, W.J. de Jonge, J. Seppen
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease.2020; 1866(1): 165534.     CrossRef
Autophagy induction by rapamycin ameliorates experimental colitis and improves intestinal epithelial barrier function in IL-10 knockout mice
Jie Zhao, Honggang Wang, Haojun Yang, Yan Zhou, Liming Tang
International Immunopharmacology.2020; 81: 105977.     CrossRef
Acmella oleracea for pain management
Mariangela Rondanelli, Federica Fossari, Viviana Vecchio, Valentina Braschi, Antonella Riva, Pietro Allegrini, Giovanna Petrangolini, Giancarlo Iannello, Milena Anna Faliva, Gabriella Peroni, Mara Nichetti, Clara Gasparri, Daniele Spadaccini, Vittoria Inf
Fitoterapia.2020; 140: 104419.     CrossRef
Potential Determinants of Gastrointestinal Dysfunction in Autism Spectrum Disorders
Anya E. Shindler, Elisa L. Hill-Yardin, Steve Petrovski, Anne C. Cunningham, Naomi Bishop, Ashley E. Franks
Review Journal of Autism and Developmental Disorders.2020; 7(2): 182.     CrossRef
Protective Effect of Naringin on In Vitro Gut-Vascular Barrier Disruption of Intestinal Microvascular Endothelial Cells Induced by TNF-α
Ping Liu, Yifei Bian, Yingsai Fan, Jia Zhong, Zhongjie Liu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2020; 68(1): 168.     CrossRef
A Review of the Brain-Gut-Microbiome Axis and the Potential Role of Microbiota in Alzheimer’s Disease
Miao Sun, Kai Ma, Jie Wen, Guangxian Wang, Changliang Zhang, Qi Li, Xiaofeng Bao, Hui Wang
Journal of Alzheimer's Disease.2020; 73(3): 849.     CrossRef
Soybean antigen protein induces caspase-3/mitochondrion-regulated apoptosis in IPEC-J2 cells
Chenglu Peng, Zhifeng Sun, Lei Wang, Yingshuang Shu, Mengchu He, Hongyan Ding, Yu Li, Xichun Wang, Shibin Feng, Jinchun Li, Jinjie Wu
Food and Agricultural Immunology.2020; 31(1): 100.     CrossRef
Oxidized Pork Induces Oxidative Stress and Inflammation by Altering Gut Microbiota in Mice
Yueting Ge, Shiman Lin, Bowen Li, Yuhui Yang, Xue Tang, Yonghui Shi, Jin Sun, Guowei Le
Molecular Nutrition & Food Research.2020;[Epub]     CrossRef
Expression of Neurotrophic Factors, Tight Junction Proteins, and Cytokines According to the Irritable Bowel Syndrome Subtype and Sex
Ju Yup Lee, Nayoung Kim, Ji Hyun Park, Ryoung Hee Nam, Sun Min Lee, Chin-Hee Song, Geun Kim, Hee Young Na, Yoon Jin Choi, Jin Joo Kim, Dong Ho Lee
Journal of Neurogastroenterology and Motility.2020; 26(1): 106.     CrossRef
Effects of Aluminum on the Integrity of the Intestinal Epithelium: An in Vitro and in Vivo Study
Chang Hee Jeong, Hyuk Cheol Kwon, Do Hyun Kim, Wei Nee Cheng, Sukyung Kang, Dong-Min Shin, Jong Hyeok Yune, Jee Eun Yoon, You Hyun Chang, Hyejin Sohn, Sung Gu Han
Environmental Health Perspectives.2020;[Epub]     CrossRef
Tuna Bone Powder Alleviates Glucocorticoid‐Induced Osteoporosis via Coregulation of the NF‐κB and Wnt/β‐Catenin Signaling Pathways and Modulation of Gut Microbiota Composition and Metabolism
Jingjing Li, Mingyuan Yang, Chenyang Lu, Jiaojiao Han, Shasha Tang, Jun Zhou, Ye Li, Tinghong Ming, Zaijie Jim Wang, Xiurong Su
Molecular Nutrition & Food Research.2020;[Epub]     CrossRef
Impact of high dietary plant protein with or without marine ingredients in gut mucosa proteome of gilthead seabream (Sparus aurata, L.)
Guillem Estruch, Silvia Martínez-Llorens, Ana Tomás-Vidal, Raquel Monge-Ortiz, Miguel Jover-Cerdá, Paul B. Brown, David S. Peñaranda
Journal of Proteomics.2020; 216: 103672.     CrossRef
QTL Mapping of Intestinal Neutrophil Variation in Threespine Stickleback Reveals Possible Gene Targets Connecting Intestinal Inflammation and Systemic Health
Emily A Beck, Mark C Currey, Clayton M Small, William A Cresko
G3 Genes|Genomes|Genetics.2020; 10(2): 613.     CrossRef
Wuchereria bancrofti macrophage migration inhibitory factor‐2 (rWbaMIF‐2) ameliorates experimental colitis
Shriram Ramani, Nikhil Chauhan, Vishal Khatri, Connie Vitali, Ramaswamy Kalyanasundaram
Parasite Immunology.2020;[Epub]     CrossRef
Aging Increases the Severity of Colitis and the Related Changes to the Gut Barrier and Gut Microbiota in Humans and Mice
Ailing Liu, Hong Lv, Hongying Wang, Hong Yang, Yue Li, Jiaming Qian, Rozalyn Anderson
The Journals of Gerontology: Series A.2020; 75(7): 1284.     CrossRef
Notch controls urothelial integrity in the mouse bladder
Varvara Paraskevopoulou, Vangelis Bonis, Vasilis S. Dionellis, Nikolaos Paschalidis, Pelagia Melissa, Evangelia Chavdoula, Eleni Vasilaki, Ioannis S. Pateras, Apostolos Klinakis
JCI Insight.2020;[Epub]     CrossRef
Investigating the gut-brain axis in a neurodevelopmental rodent model of schizophrenia
Max W. Katz-Barber, Sharon L. Hollins, Annalisa Cuskelly, Angeline J.W. Leong, Ariel Dunn, Lauren Harms, Deborah M. Hodgson
Brain, Behavior, & Immunity - Health.2020; 3: 100048.     CrossRef
Nesfatin-1 ameliorates oxidative bowel injury in rats with necrotizing enterocolitis: The role of the microbiota composition and claudin-3 expression
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Türkan Koyuncuoğlu, Damla Yağmur, İrem Peker Eyüboğlu, Serap Şirvancı, Mustafa Akkiprik, Burak Aksu, E. Tolga Dağlı, Berrak Ç. Yeğen
Journal of Pediatric Surgery.2020; 55(12): 2797.     CrossRef
tRNA Queuosine Modification Enzyme Modulates the Growth and Microbiome Recruitment to Breast Tumors
Jilei Zhang, Rong Lu, Yongguo Zhang, Żaneta Matuszek, Wen Zhang, Yinglin Xia, Tao Pan, Jun Sun
Cancers.2020; 12(3): 628.     CrossRef
Small silica nanoparticles transiently modulate the intestinal permeability by actin cytoskeleton disruption in both Caco-2 and Caco-2/HT29-MTX models
Raphaël Cornu, Claire Chrétien, Yann Pellequer, Hélène Martin, Arnaud Béduneau
Archives of Toxicology.2020; 94(4): 1191.     CrossRef
Effect of peritoneal dialysis solution with different pyruvate concentrations on intestinal injury
Jing-Jing Zhang, Hui-Qin Shen, Jiang-Tao Deng, Lin-Lin Jiang, Qiong-Yue Zhang, Ying Xiong, Zong-Ze Zhang, Yan-Lin Wang
Experimental Biology and Medicine.2020; 245(7): 644.     CrossRef
Vitamin D and intestinal homeostasis: Barrier, microbiota, and immune modulation
Hana. M.A. Fakhoury, Peter R. Kvietys, Wael AlKattan, Fatme Al Anouti, Muhammad Affan Elahi, Spyridon N. Karras, William B. Grant
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.2020; 200: 105663.     CrossRef
Fermented blueberry pomace ameliorates intestinal barrier function through the NF-κB-MLCK signaling pathway in high-fat diet mice
Yuxin Cheng, Ting Wu, Shuxin Tang, Fuqiang Liang, Yajing Fang, Weiwei Cao, Siyi Pan, Xiaoyun Xu
Food & Function.2020; 11(4): 3167.     CrossRef
A Combination of Formic Acid and Monolaurin Attenuates Enterotoxigenic Escherichia coli Induced Intestinal Inflammation in Piglets by Inhibiting the NF-κB/MAPK Pathways with Modulation of Gut Microbiota
Chunxiao Ren, Yijiang Wang, Xiaofeng Lin, Hanqing Song, Qiqi Zhou, Wan Xu, Kui Shi, Jun Chen, Junshuai Song, Fang Chen, Shihai Zhang, Wutai Guan
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2020; 68(14): 4155.     CrossRef
cis9,trans11, but nottrans10,cis12 CLA isomer, impairs intestinal epithelial barrier function in IPEC-J2 cells and mice through activation of GPR120-[Ca2+]iand the MLCK signaling pathway
Han Su, Weijie Zhao, Fenglin Zhang, Min Song, Fangfang Liu, Jisong Zheng, Mingfa Ling, Xiaohua Yang, Qiang Yang, Haiwen He, Lin Chen, Xumin Lai, Xiaotong Zhu, Lina Wang, Ping Gao, Gang Shu, Qingyan Jiang, Songbo Wang
Food & Function.2020; 11(4): 3657.     CrossRef
Transport, metabolism and remedial potential of functional food extracts (FFEs) in Caco-2 cells monolayer: A review
Maryam Iftikhar, Asra Iftikhar, Huijuan Zhang, Lingxiao Gong, Jing Wang
Food Research International.2020; 136: 109240.     CrossRef
Nanosphere-shaped ammonio methacrylate copolymers: converting a pharmaceutical inactive ingredient to efficient therapeutics for experimental colitis
Brice Moulari, Maryam A. Shetab Boushehri, Jean-Paul Pais de Barros, Thilo Faber, Arnaud Béduneau, Laurent Lagrost, Yann Pellequer, Alf Lamprecht
Nanoscale.2020; 12(17): 9590.     CrossRef
Lycium barbarum polysaccharides ameliorate intestinal barrier dysfunction and inflammation through the MLCK-MLC signaling pathway in Caco-2 cells
Wei Li, Mingbo Gao, Ting Han
Food & Function.2020; 11(4): 3741.     CrossRef
Knockdown of ghrelin‐O‐acyltransferase attenuates colitis through the modulation of inflammatory factors and tight junction proteins in the intestinal epithelium
Peiying Tian, Xiaolan Lu, Nuyun Jin, Jianping Shi
Cell Biology International.2020; 44(8): 1681.     CrossRef
Dynamics of Intestinal Inflammatory Cytokines and Tight Junction Proteins of Turbot (Scophthalmus maximus L.) During the Development and Recovery of Enteritis Induced by Dietary β-Conglycinin
Jing Zheng, Pei Yang, Jihong Dai, Guijuan Yu, Weihao Ou, Weiqi Xu, Kangsen Mai, Yanjiao Zhang
Frontiers in Marine Science.2020;[Epub]     CrossRef
Expression of Tight Junction Proteins According to Functional Dyspepsia Subtype and Sex
Ju Yup Lee, Nayoung Kim, Yoon Jin Choi, Ji Hyun Park, Hassan Ashktorab, Duane T Smoot, Dong Ho Lee
Journal of Neurogastroenterology and Motility.2020; 26(2): 248.     CrossRef
Maternal dietary uridine supplementation reduces diarrhea incidence in piglets by regulating the intestinal mucosal barrier and cytokine profiles
Xin Wu, Lu‐Min Gao, Yi‐Lin Liu, Chunyan Xie, Lichuang Cai, Kang Xu, Xi‐Hong Zhou
Journal of the Science of Food and Agriculture.2020; 100(9): 3709.     CrossRef
Microphysiological Engineering of Immune Responses in Intestinal Inflammation
Yoko M. Ambrosini, Woojung Shin, Soyoun Min, Hyun Jung Kim
Immune Network.2020;[Epub]     CrossRef
Dietary supplementation of l-arginine and N-carbamylglutamate enhances duodenal barrier and mitochondrial functions and suppresses duodenal inflammation and mitophagy in suckling lambs suffering from intrauterine-growth-restriction
Hao Zhang, Yi Ma, Mengzhi Wang, Mabrouk Elsabagh, Juan J. Loor, Hongrong Wang
Food & Function.2020; 11(5): 4456.     CrossRef
Particulate Matter Decreases Intestinal Barrier-Associated Proteins Levels in 3D Human Intestinal Model
Brittany Woodby, Maria Lucia Schiavone, Erika Pambianchi, Angela Mastaloudis, Shelly N. Hester, Steven M. Wood, Alessandra Pecorelli, Giuseppe Valacchi
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(9): 3234.     CrossRef
Tri-n-butyl phosphate induced earthworm intestinal damage by influencing nutrient absorption and energy homeostasis of intestinal epithelial cells
Yang Yang, Peng Liu, Mei Li
Journal of Hazardous Materials.2020; 398: 122850.     CrossRef
Inhibitory Effects of Carrageenans on Endotoxin-Induced Inflammation
Irina M. Yermak, Aleksandra V. Volod’ko, Eleonora I. Khasina, Viktoriya N. Davydova, Evgeniy A. Chusovitin, Dmitry L. Goroshko, Anna O. Kravchenko, Tamara F. Solov’eva, Victor V. Maleev
Marine Drugs.2020; 18(5): 248.     CrossRef
Comparison of the protective effects of resveratrol and pterostilbene against intestinal damage and redox imbalance in weanling piglets
Hao Zhang, Yanan Chen, Yueping Chen, Shuli Ji, Peilu Jia, Yue Li, Tian Wang
Journal of Animal Science and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Mucus blocks probiotics but increases penetration of motile pathogens and induces TNF‐α and IL‐8 secretion
Abhinav Sharma, Vishnu Raman, Jungwoo Lee, Neil S. Forbes
Biotechnology and Bioengineering.2020; 117(8): 2540.     CrossRef
Ameliorative effects of L-theanine on dextran sulfate sodium induced colitis in C57BL/6J mice are associated with the inhibition of inflammatory responses and attenuation of intestinal barrier disruption
Dongxu Wang, Min Cai, Taotao Wang, Tiantian Liu, Jinbao Huang, Yijun Wang, Daniel Granato
Food Research International.2020; 137: 109409.     CrossRef
The ameliorative effect of Lactobacillus plantarum Y44 oral administration on inflammation and lipid metabolism in obese mice fed with a high fat diet
Yujun Liu, Yuan Gao, Fenglian Ma, Mengying Sun, Guangqing Mu, Yanfeng Tuo
Food & Function.2020; 11(6): 5024.     CrossRef
Cyanobacterial lipopeptides puwainaphycins and minutissamides induce disruptive and pro-inflammatory processes in Caco-2 human intestinal barrier model
Ondřej Vašíček, Jan Hájek, Lucie Bláhová, Pavel Hrouzek, Pavel Babica, Lukáš Kubala, Lenka Šindlerová
Harmful Algae.2020; 96: 101849.     CrossRef
Dietary fermented soybean meal inclusion improves growth performance and ileal barrier function of the weaned piglets challenged by enterotoxigenic Escherichia coli K88
Yuan Wang, Wenwen Wang, Ruifang Wang, Xiran Hao, Yuanxiao Duan, Ziqi Meng, Xiaoping An, Jingwei Qi
Animal Feed Science and Technology.2020; 268: 114596.     CrossRef
Regulatory Effect of Lactobacillus brevis Bmb6 on Gut Barrier Functions in Experimental Colitis
Mi-Young Shin, Cheng-Chung Yong, Sejong Oh
Foods.2020; 9(7): 864.     CrossRef
Interactive effect of dietary calcium and phytase on broilers challenged with subclinical necrotic enteritis: part 2. Gut permeability, phytate ester concentrations, jejunal gene expression, and intestinal morphology
H.K. Zanu, S.K. Kheravii, N.K. Morgan, M.R. Bedford, R.A. Swick
Poultry Science.2020; 99(10): 4914.     CrossRef
The intestinal microbiota in psoriasis
Monika Koper, Anna Woźniacka, Ewa Robak
Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej.2020; 74: 236.     CrossRef
Effects of the polysaccharide SPS-3-1 purified from Spirulina on barrier integrity and proliferation of Caco-2 cells
Qun Wang, Fei Liu, Xuexiang Chen, Zhijie Yang, Yong Cao
International Journal of Biological Macromolecules.2020; 163: 279.     CrossRef
Commercial whey products promote intestinal barrier function with glycomacropeptide enhanced activity in downregulating bacterial endotoxin lipopolysaccharides (LPS)-induced inflammation in vitro
Shirley Arbizu, Boon Chew, Susanne U. Mertens-Talcott, Giuliana Noratto
Food & Function.2020; 11(7): 5842.     CrossRef
Intestinal Inflammation Induced by Soybean Meal Ingestion Increases Intestinal Permeability and Neutrophil Turnover Independently of Microbiota in Zebrafish
Camila J. Solis, M. Kristina Hamilton, Mario Caruffo, Juan P. Garcia-Lopez, Paola Navarrete, Karen Guillemin, Carmen G. Feijoo
Frontiers in Immunology.2020;[Epub]     CrossRef
Pulmonary arterial hypertension-associated changes in gut pathology and microbiota
Ravindra K. Sharma, Aline C. Oliveira, Tao Yang, Seungbum Kim, Jasenka Zubcevic, Victor Aquino, Gilberto O. Lobaton, Ruby Goel, Elaine M. Richards, Mohan K. Raizada
ERJ Open Research.2020; 6(3): 00253-2019.     CrossRef
Anti-Inflammatory Properties of Mineral-Balanced Deep Sea Water in In-Vitro and In-Vivo Models of Inflamed Intestinal Epithelium
Jain Nam, Kyeong Jin Kim, Geonhee Park, Byeong Goo Kim, Gwi-Hwa Jeong, Jong-eun Jeon, Byung Serk Hurh, Ji Yeon Kim
Applied Sciences.2020; 10(15): 5183.     CrossRef
Barrier Protection and Recovery Effects of Gut Commensal Bacteria on Differentiated Intestinal Epithelial Cells In Vitro
Nooshin Mohebali, Katharina Ekat, Bernd Kreikemeyer, Anne Breitrück
Nutrients.2020; 12(8): 2251.     CrossRef
Changes in intestinal barrier functions and gut microbiota in rats exposed to zearalenone
Wei Zhang, Shihua Zhang, Jingjing Wang, Anshan Shan, Li Xu
Ecotoxicology and Environmental Safety.2020; 204: 111072.     CrossRef
Acute Diarrhea in Dogs: Current Management and Potential Role of Dietary Polyphenols Supplementation
Alessia Candellone, Matteo Cerquetella, Flavia Girolami, Paola Badino, Rosangela Odore
Antioxidants.2020; 9(8): 725.     CrossRef
Bacteria Remediate the Effects of Food Additives on Intestinal Function in an in vitro Model of the Gastrointestinal Tract
Mridu Malik, Sanjeena Subedi, Cláudia N. H. Marques, Gretchen J. Mahler
Frontiers in Nutrition.2020;[Epub]     CrossRef
Zonula occludens and nasal epithelial barrier integrity in allergic rhinitis
Che Othman Siti Sarah, Norasnieda Md Shukri, Noor Suryani Mohd Ashari, Kah Keng Wong
PeerJ.2020; 8: e9834.     CrossRef
Maintaining intestinal structural integrity is a potential protective mechanism against inflammation in goose fatty liver
Wang Gu, Kang Wen, Chunchi Yan, Shuo Li, Tongjun Liu, Cheng Xu, Long Liu, Minmeng Zhao, Jun Zhang, Tuoyu Geng, Daoqing Gong
Poultry Science.2020; 99(11): 5297.     CrossRef
PARK7 Diminishes Oxidative Stress-Induced Mucosal Damage in Celiac Disease
Apor Veres-Székely, Mária Bernáth, Domonkos Pap, Réka Rokonay, Beáta Szebeni, István M. Takács, Rita Lippai, Áron Cseh, Attila J. Szabó, Ádám Vannay
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2020; 2020: 1.     CrossRef
Intestinal epithelium integrity after delayed onset of nutrition in broiler chickens
M.S. Hollemans, J. van Baal, G. de Vries Reilingh, B. Kemp, A. Lammers, S. de Vries
Poultry Science.2020; 99(12): 6818.     CrossRef
Dietary Supplementation with Spray-Dried Porcine Plasma Attenuates Colon Inflammation in a Genetic Mouse Model of Inflammatory Bowel Disease
Lluïsa Miró, Concepció Amat, Cristina Rosell-Cardona, Joy M. Campbell, Javier Polo, Anna Pérez-Bosque, Miquel Moretó
International Journal of Molecular Sciences.2020; 21(18): 6760.     CrossRef
Development of an Improved 3D in vitro Intestinal Model to Perform Permeability Studies of Paracellular Compounds
Maria Helena Macedo, Elena Martínez, Cristina C. Barrias, Bruno Sarmento
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2020;[Epub]     CrossRef
Protective Effect of Glycomacropeptide on Food Allergy with Gastrointestinal Manifestations in a Rat Model through Down-Regulation of Type 2 Immune Response
Diana Reyes-Pavón, Daniel Cervantes-García, Luis G. Bermúdez-Humarán, Laura Elena Córdova-Dávalos, Andrés Quintanar-Stephano, Mariela Jiménez, Eva Salinas
Nutrients.2020; 12(10): 2942.     CrossRef
Expression profile of lncRNAs and mRNAs in intestinal macrophages
Qais Naseer, Lulu Liu, Xiaofei Xue, Siche Chen, Jixiang Chen, Jianguo Qu, Lei Cui, Xiaogang Wang, Shengchun Dang
Molecular Medicine Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Noninvasive Biomarkers of Gut Barrier Function in Patients Suffering from Diarrhea Predominant-IBS: An Update
Michele Linsalata, Giuseppe Riezzo, Caterina Clemente, Benedetta D’Attoma, Francesco Russo, Roberta Rizzo
Disease Markers.2020; 2020: 1.     CrossRef
Docosahexaenoic acid alleviates cell injury and improves barrier function by suppressing necroptosis signalling in TNF-α-challenged porcine intestinal epithelial cells
Kan Xiao, Qiao Xu, Congcong Liu, Pengwei He, Qin Qin, Huiling Zhu, Jing Zhang, Ashley Gin, Guolong Zhang, Yulan Liu
Innate Immunity.2020; 26(8): 653.     CrossRef
In Vitro Antioxidant, Anti-inflammatory, and In Vivo Anticolitis Effects of Combretin A and Combretin B on Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice
Mbiantcha Marius, Dawe Amadou, Atsamo Albert Donatien, Ateufack Gilbert, Yousseu Nana William, Khalid Rauf, Mehreen Arif, Fanta Yadang Sabine Adeline, Njoku Isaac Saint, Hamza Dar, Naeem Ur Rehman, Izhar Ahmad, Paolo Gionchetti
Gastroenterology Research and Practice.2020; 2020: 1.     CrossRef
Mucin-2 knockout is a model of intercellular junction defects, mitochondrial damage and ATP depletion in the intestinal epithelium
Mariya A. Borisova, Kseniya M. Achasova, Ksenia N. Morozova, Evgeniya N. Andreyeva, Ekaterina A. Litvinova, Anna A. Ogienko, Maryana V. Morozova, Mariya B. Berkaeva, Elena Kiseleva, Elena N. Kozhevnikova
Scientific Reports.2020;[Epub]     CrossRef
Severe acute respiratory syndrome coronavirus‐2 infection and the gut–liver axis
Sundhar Mohandas, Balasubramaniyan Vairappan
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(12): 687.     CrossRef
Significance of vagus nerve function in terms of pathogenesis of psychosocial disorders
Yoshihiko Kakinuma
Neurochemistry International.2020; : 104934.     CrossRef
A method for rapid generation of model intestinal barriers in vitro
SV Nikulin, AA Poloznikov, DA Sakharov
Bulletin of Russian State Medical University.2020;[Epub]     CrossRef
A combined microphysiological-computational omics approach in dietary protein evaluation
Paulus G. M. Jochems, Willem R. Keusters, Antoine H. P. America, Pascale C. S. Rietveld, Shanna Bastiaan-Net, Renata M. C. Ariëns, Monic M. M. Tomassen, Fraser Lewis, Yang Li, Koen G. C. Westphal, Johan Garssen, Harry J. Wichers, Jeroen van Bergenhenegouw
npj Science of Food.2020;[Epub]     CrossRef
Niacin and Butyrate: Nutraceuticals Targeting Dysbiosis and Intestinal Permeability in Parkinson’s Disease
Tennekoon B. Karunaratne, Chijioke Okereke, Marissa Seamon, Sharad Purohit, Chandramohan Wakade, Amol Sharma
Nutrients.2020; 13(1): 28.     CrossRef
Gut-Induced Inflammation during Development May Compromise the Blood-Brain Barrier and Predispose to Autism Spectrum Disorder
Rebecca S. Eshraghi, Camron Davies, Rahul Iyengar, Linda Perez, Rahul Mittal, Adrien A. Eshraghi
Journal of Clinical Medicine.2020; 10(1): 27.     CrossRef
Modulation of gastrointestinal barrier and nutrient transport function in farm animals by natural plant bioactive compounds – A comprehensive review
Amlan Kumar Patra, Salah Amasheh, Jörg Rudolf Aschenbach
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2019; 59(20): 3237.     CrossRef
Pharmacological Evaluation of TAK-828F, a Novel Orally Available RORγt Inverse Agonist, on Murine Colitis Model
Keiko Igaki, Yoshiki Nakamura, Yusaku Komoike, Keiko Uga, Akira Shibata, Yoshimasa Ishimura, Masashi Yamasaki, Yasuhiro Tsukimi, Noboru Tsuchimori
Inflammation.2019; 42(1): 91.     CrossRef
Osteopontin Protects Colonic Mucosa from Dextran Sodium Sulfate-Induced Acute Colitis in Mice by Regulating Junctional Distribution of Occludin
Sang-Ho Woo, Su-Hyung Lee, Jun-Won Park, Du-Min Go, Dae-Yong Kim
Digestive Diseases and Sciences.2019; 64(2): 421.     CrossRef
An insight into gut microbiota and its functionalities
Atanu Adak, Mojibur R. Khan
Cellular and Molecular Life Sciences.2019; 76(3): 473.     CrossRef
MicroRNAs and signaling networks involved in epithelial–mesenchymal transition
Mohammad Hossein Musavi Shenas, Shadi Eghbal‐Fard, Vahid Mehrisofiani, Nima Abd Yazdani, Omid Rahbar Farzam, Faroogh Marofi, Mehdi Yousefi
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(5): 5775.     CrossRef
Purification and identification of intestinal mucosal cell proliferation-promoting peptides from Crassostrea hongkongensis
Jianyu Pan, Peng Wan, Deke Chen, Hua Chen, Xin Chen, Huili Sun, Bingna Cai
European Food Research and Technology.2019; 245(3): 631.     CrossRef
The possible role of bacteria, viruses, and parasites in initiation and exacerbation of irritable bowel syndrome
Aref Shariati, Fateme Fallah, Ali Pormohammad, Ali Taghipour, Hossein Safari, Alireza salami chirani, Sahar Sabour, Mahmood Alizadeh‐Sani, Taher Azimi
Journal of Cellular Physiology.2019; 234(6): 8550.     CrossRef
Acute effects of milk polar lipids on intestinal tight junction expression: towards an impact of sphingomyelin through the regulation of IL-8 secretion?
Marine Milard, Armelle Penhoat, Annie Durand, Charline Buisson, Emmanuelle Loizon, Emmanuelle Meugnier, Karène Bertrand, Florent Joffre, David Cheillan, Lorna Garnier, Sébastien Viel, Fabienne Laugerette, Marie-Caroline Michalski
The Journal of Nutritional Biochemistry.2019; 65: 128.     CrossRef
Resveratrol improves intestinal barrier function, alleviates mitochondrial dysfunction and induces mitophagy in diquat challenged piglets1
Shuting Cao, Zhuojun Shen, Chunchun Wang, Qianhui Zhang, Qihua Hong, Yonghui He, Caihong Hu
Food & Function.2019; 10(1): 344.     CrossRef
The In Vitro Protective Role of Bovine Lactoferrin on Intestinal Epithelial Barrier
Xiao Zhao, Xiao-Xi Xu, Yang Liu, En-Ze Xi, Jing-Jing An, Dina Tabys, Ning Liu
Molecules.2019; 24(1): 148.     CrossRef
Effect of caseinate glycation with oligochitosan and transglutaminase on the intestinal barrier function of the tryptic caseinate digest in IEC-6 cells
Jia Shi, Xin-Huai Zhao
Food & Function.2019; 10(2): 652.     CrossRef
A Role of Exopolysaccharide Produced by Streptococcus thermophilus in the Intestinal Inflammation and Mucosal Barrier in Caco-2 Monolayer and Dextran Sulphate Sodium-Induced Experimental Murine Colitis
Yun Chen, Ming Zhang, Fazheng Ren
Molecules.2019; 24(3): 513.     CrossRef
Red wine extract preserves tight junctions in intestinal epithelial cells under inflammatory conditions: implications for intestinal inflammation
Carla Nunes, Víctor Freitas, Leonor Almeida, João Laranjinha
Food & Function.2019; 10(3): 1364.     CrossRef
Long-term in vitro 3D hydrogel co-culture model of inflammatory bowel disease
Rasha H. Dosh, Nicola Jordan-Mahy, Christopher Sammon, Christine L. Le Maitre
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Myalgic encephalomyelitis or chronic fatigue syndrome: how could the illness develop?
Gerwyn Morris, Michael Maes, Michael Berk, Basant K. Puri
Metabolic Brain Disease.2019; 34(2): 385.     CrossRef
Collagen peptides administration in early enteral nutrition intervention attenuates burn-induced intestinal barrier disruption: Effects on tight junction structure
Qianru Chen, Xiang Gao, Hongwei Zhang, Bafang Li, Guangli Yu, Bo Li
Journal of Functional Foods.2019; 55: 167.     CrossRef
Protein Phosphatase 2A: More Than a Passenger in the Regulation of Epithelial Cell–Cell Junctions
Diana Schuhmacher, Jean-Marie Sontag, Estelle Sontag
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2019;[Epub]     CrossRef
The Influence of Heat-Killed Enterococcus faecium BGPAS1-3 on the Tight Junction Protein Expression and Immune Function in Differentiated Caco-2 Cells Infected With Listeria monocytogenes ATCC 19111
Nikola Popović, Jelena Djokić, Emilija Brdarić, Miroslav Dinić, Amarela Terzić-Vidojević, Nataša Golić, Katarina Veljović
Frontiers in Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Inonotus obliquus polysaccharide ameliorates dextran sulphate sodium induced colitis involving modulation of Th1/Th2 and Th17/Treg balance
Yi-Fang Chen, Jin-Juan Zheng, Chao Qu, Yao Xiao, Fang-Fang Li, Quan-Xin Jin, Hong-Hua Li, Fan-Ping Meng, Gui-Hua Jin, Dan Jin
Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology.2019; 47(1): 757.     CrossRef
N-(1-carbamoyl-2-phenylethyl) butyramide reduces antibiotic-induced intestinal injury, innate immune activation and modulates microbiota composition
Adriano Lama, Chiara Annunziata, Lorena Coretti, Claudio Pirozzi, Francesca Di Guida, Allegra Nitrato Izzo, Claudia Cristiano, Maria Pina Mollica, Lorenzo Chiariotti, Alessandra Pelagalli, Francesca Lembo, Rosaria Meli, Giuseppina Mattace Raso
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
Influence of the Maillard-type caseinate glycation with lactose on the intestinal barrier activity of the caseinate digest in IEC-6 cells
Jia Shi, Xin-Huai Zhao
Food & Function.2019; 10(4): 2010.     CrossRef
Anti-inflammatory effect of Lycium barbarum on polarized human intestinal epithelial cells
So-Rok Lee, Hye-Jeong Hwang, Ju-Gyeong Yoon, Eun Young Bae, Kyo-Suk Goo, Sang-Joon Cho, Jin Ah Cho
Nutrition Research and Practice.2019; 13(2): 95.     CrossRef
Unexplained inflammation in end‐stage kidney disease: Is the combination of enhanced gastrointestinal permeability and reticuloendothelial dysfunction its cause?
Oscar Swift, Enric Vilar, Ken Farrington
Seminars in Dialysis.2019; 32(5): 417.     CrossRef
Lactoferrin in Aseptic and Septic Inflammation
Maria Stefania Lepanto, Luigi Rosa, Rosalba Paesano, Piera Valenti, Antimo Cutone
Molecules.2019; 24(7): 1323.     CrossRef
Mechanisms by Which the Gut Microbiota Influences Cytokine Production and Modulates Host Inflammatory Responses
Viviani Mendes, Izabela Galvão, Angelica Thomaz Vieira
Journal of Interferon & Cytokine Research.2019; 39(7): 393.     CrossRef
High‐fat diet intake modulates maternal intestinal adaptations to pregnancy and results in placental hypoxia, as well as altered fetal gut barrier proteins and immune markers
Wajiha Gohir, Katherine M. Kennedy, Jessica G. Wallace, Michelle Saoi, Christian J. Bellissimo, Philip Britz‐McKibbin, Jim J. Petrik, Michael G. Surette, Deborah M. Sloboda
The Journal of Physiology.2019; 597(12): 3029.     CrossRef
Dietary probiotic form modulates broiler gut microbiota indices and expression of gut barrier genes including essential components for gut homeostasis
Konstantinos C. Mountzouris, Irida Palamidi, Vasileios Paraskeuas, Eirini Griela, Konstantinos Fegeros
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.2019; 103(4): 1143.     CrossRef
Bacillus licheniformis Zhengchangsheng® attenuates DSS-induced colitis and modulates the gut microbiota in mice
Y. Li, M. Liu, J. Zhou, B. Hou, X. Su, Z. Liu, J. Yuan, M. Li
Beneficial Microbes.2019; 10(5): 543.     CrossRef
A Fixed Combination of Probiotics and Herbal Extracts Attenuates Intestinal Barrier Dysfunction from Inflammatory Stress in an In vitro Model Using Caco-2 Cells
Veronica Cocetta, Daniela Catanzaro, Vittoria Borgonetti, Eugenio Ragazzi, Maria C. Giron, Paolo Governa, Ilaria Carnevali, Marco Biagi, Monica Montopoli
Recent Patents on Food, Nutrition & Agriculture.2019; 10(1): 62.     CrossRef
The administration of Escherichia coli Nissle 1917 ameliorates irinotecan–induced intestinal barrier dysfunction and gut microbial dysbiosis in mice
Yurong Wang, Lie Sun, Shanwen Chen, Shihao Guo, Taohua Yue, Qisheng Hou, Mei Feng, Hao Xu, Yucun Liu, Pengyuan Wang, Yisheng Pan
Life Sciences.2019; 231: 116529.     CrossRef
Surface-layer protein from Lactobacillus acidophilus NCFM attenuates tumor necrosis factor-α-induced intestinal barrier dysfunction and inflammation
Huifang Wang, Qiuxiang Zhang, Yuhan Niu, Xin Zhang, Rongrong Lu
International Journal of Biological Macromolecules.2019; 136: 27.     CrossRef
Extracellular vesicles and soluble factors secreted by Escherichia coli Nissle 1917 and ECOR63 protect against enteropathogenic E. coli-induced intestinal epithelial barrier dysfunction
Carina-Shianya Alvarez, Rosa Giménez, María-Alexandra Cañas, Rodrigo Vera, Natalia Díaz-Garrido, Josefa Badia, Laura Baldomà
BMC Microbiology.2019;[Epub]     CrossRef
Pretreatment with probiotic Enterococcus faecium NCIMB 11181 ameliorates necrotic enteritis-induced intestinal barrier injury in broiler chickens
Yuanyuan Wu, Wenrui Zhen, Yanqiang Geng, Zhong Wang, Yuming Guo
Scientific Reports.2019;[Epub]     CrossRef
β-Conglycinin-Induced Intestinal Porcine Epithelial Cell Damage via the Nuclear Factor κB/Mitogen-Activated Protein Kinase Signaling Pathway
Chenglu Peng, Xuedong Ding, Lei Zhu, Mengchu He, Yingshuang Shu, Yu Zhang, Yu Li, Xichun Wang, Shibin Feng, Jinchun Li, Jinjie Wu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019; 67(32): 9009.     CrossRef
Occludin endocytosis is involved in the disruption of the intestinal epithelial barrier in a mouse model of alcoholic steatohepatitis
Hong Yan Wang, Cheng Chi, You Qing Xu, Chen Wang, Tian Yi Wang, Dong Lv, Xin Li
Journal of Digestive Diseases.2019; 20(9): 476.     CrossRef
Biomaterial–tight junction interaction and potential impacts
Xiangfei Han, Ershuai Zhang, Yuanjie Shi, Boyi Song, Hong Du, Zhiqiang Cao
Journal of Materials Chemistry B.2019; 7(41): 6310.     CrossRef
Original low birth weight deteriorates the hindgut epithelial barrier function in pigs at the growing stage
Shiyu Tao, Yu Bai, Tiantian Li, Na Li, Junjun Wang
The FASEB Journal.2019; 33(9): 9897.     CrossRef
Activation of epithelial cells by the major kiwifruit allergen Act d 1 in human and mouse-derived intestinal model
Andrijana Nešić, Annemarie Stam, Milena Čavić, Jean Paul Ten Klooster, Raymond Pieters, Joost Smit, Marija Gavrović-Jankulović
Journal of Functional Foods.2019; 62: 103556.     CrossRef
Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: From pathophysiological insights to novel therapeutic opportunities
Gerwyn Morris, Basant K. Puri, Adam J. Walker, Michael Maes, Andre F. Carvalho, Ken Walder, Catherine Mazza, Michael Berk
Pharmacological Research.2019; 148: 104450.     CrossRef
Cinobufacini ameliorates experimental colitis via modulating the composition of gut microbiota
Yongfeng Bai, Siwei Wang, Wenkai Xu, Yuanyuan Weng, Shengmei Zhu, Hao Sheng, Jin Zhu, Feng Zhang, François Blachier
PLOS ONE.2019; 14(9): e0223231.     CrossRef
Chronic Stress, Inflammation, and Colon Cancer: A CRH System-Driven Molecular Crosstalk
Stavroula Baritaki, Eelco de Bree, Ekaterini Chatzaki, Charalabos Pothoulakis
Journal of Clinical Medicine.2019; 8(10): 1669.     CrossRef
Intestinal anti-inflammatory activity of xique–xique (Pilosocereus gounelleiA. Weber ex K. Schum. Bly. Ex Rowl) juice on acetic acid-induced colitis in rats
Paloma Oliveira Antonino de Assis, Gerlane Coelho Bernardo Guerra, Daline Fernandes de Souza Araújo, Leylliane de Fátima Leal Interaminense de Andrade, Aurigena Antunes de Araújo, Raimundo Fernandes de Araújo, Thaís Gomes de Carvalho, Maria de Fátima Vand
Food & Function.2019; 10(11): 7275.     CrossRef
AMPK Activation Promotes Tight Junction Assembly in Intestinal Epithelial Caco-2 Cells
Séverine Olivier, Jocelyne Leclerc, Adrien Grenier, Marc Foretz, Jérôme Tamburini, Benoit Viollet
International Journal of Molecular Sciences.2019; 20(20): 5171.     CrossRef
Risk factors for peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis who undergo colonoscopy: a retrospective multicentre study
Tae-Geun Gweon, Sung Hoon Jung, Sang Woo Kim, Kang-Moon Lee, Dae Young Cheung, Bo-In Lee, Hwang Choi
BMC Gastroenterology.2019;[Epub]     CrossRef
Effects of dietary fiber sources during late gestation and lactation on sow performance, milk quality, and intestinal health in piglets1
Qinghui Shang, Hansuo Liu, Sujie Liu, Tengfei He, Xiangshu Piao
Journal of Animal Science.2019; 97(12): 4922.     CrossRef
Huang-Lian-Jie-Du Decoction Ameliorates Acute Ulcerative Colitis in Mice via Regulating NF-κB and Nrf2 Signaling Pathways and Enhancing Intestinal Barrier Function
Ziwen Yuan, Lihong Yang, Xiaosong Zhang, Peng Ji, Yongli Hua, Yanming Wei
Frontiers in Pharmacology.2019;[Epub]     CrossRef
Endotoxemia And Intestinal Barrier Disorders Associated With Overweight And Obesity
Agata Janczy, Zdzisław Kochan, Sylwia Małgorzewicz
Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology.2019; 58(4): 427.     CrossRef
Tight joints and zonulin in the formation of oral tolerance and food allergy
N. G. Prikhodchenko, T. A. Shumatova, L. A. Grigoryan, A. V. Gordeets
Pacific Medical Journal.2019; (4): 5.     CrossRef
The role of polymorphonuclear neutrophils during HIV-1 infection
Mahmoud Mohammad Yaseen, Nizar Mohammad Abuharfeil, Mohammad Mahmoud Yaseen, Barakat Mohammad Shabsoug
Archives of Virology.2018; 163(1): 1.     CrossRef
Allyl Isothiocyanate Ameliorates Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in Mouse by Enhancing Tight Junction and Mucin Expression
Min Kim, Seungho Choi, Sun Kim, Yeo Yoon, Ju-Hee Kang, Seung Oh
International Journal of Molecular Sciences.2018; 19(7): 2025.     CrossRef
Retinoic Acid, Leaky Gut, and Autoimmune Diseases
Leila Abdelhamid, Xin Luo
Nutrients.2018; 10(8): 1016.     CrossRef
The multiple faces of inflammatory enteric glial cells: is Crohn’s disease a gliopathy?
Camille Pochard, Sabrina Coquenlorge, Marie Freyssinet, Philippe Naveilhan, Arnaud Bourreille, Michel Neunlist, Malvyne Rolli-Derkinderen
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.2018; 315(1): G1.     CrossRef
Lignosulfonic acid attenuates NF-κB activation and intestinal epithelial barrier dysfunction induced by TNF-α/IFN-γ in Caco-2 cells
Koji Matsuhisa, Akihiro Watari, Kazuki Iwamoto, Masuo Kondoh, Kiyohito Yagi
Journal of Natural Medicines.2018; 72(2): 448.     CrossRef
Sphingolipid de novo biosynthesis is essential for intestine cell survival and barrier function
Zhiqiang Li, Inamul Kabir, Gladys Tietelman, Chongmin Huan, Jianglin Fan, Tilla Worgall, Xian-Cheng Jiang
Cell Death & Disease.2018;[Epub]     CrossRef
The role of the gut microbiota in the pathology and prevention of liver disease
Alejandra Altamirano-Barrera, Misael Uribe, Norberto C. Chávez-Tapia, Natalia Nuño-Lámbarri
The Journal of Nutritional Biochemistry.2018; 60: 1.     CrossRef
Rhamnogalacturonan, a chemically-defined polysaccharide, improves intestinal barrier function in DSS-induced colitis in mice and human Caco-2 cells
Daniele Maria-Ferreira, Adamara Machado Nascimento, Thales Ricardo Cipriani, Arquimedes Paixão Santana-Filho, Paulo da Silva Watanabe, Debora de Mello Gonçales Sant´Ana, Fernando Bittencourt Luciano, Karla Carolina Paiva Bocate, René M. van den Wijngaard,
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Effect of Oxidized Soybean Oils on Oxidative Status and Intestinal Barrier Function in Broiler Chickens
L Tan, D Rong, Y Yang, B Zhang
Brazilian Journal of Poultry Science.2018; 20(2): 333.     CrossRef
Lactobacillus reuteristrains protect epithelial barrier integrity of IPEC-J2 monolayers from the detrimental effect of enterotoxigenicEscherichia coli
Shokoufeh Karimi, Hans Jonsson, Torbjörn Lundh, Stefan Roos
Physiological Reports.2018; 6(2): e13514.     CrossRef
Direct peritoneal resuscitation reduces intestinal permeability after brain death
Jessica L. Weaver, Paul J. Matheson, Amy Matheson, Victoria Graham, Brian G. Harbrecht, Cynthia D. Downard, R. Neal Garrison, Jason W. Smith
Journal of Trauma and Acute Care Surgery.2018; 84(2): 265.     CrossRef
Effects of lactobacilli with different regulatory behaviours on tight junctions in mice with dextran sodium sulphate-induced colitis
Gang Wang, Qi Xu, Xing Jin, Feng Hang, Zhenmin Liu, Jianxin Zhao, Hao Zhang, Wei Chen
Journal of Functional Foods.2018; 47: 107.     CrossRef
ERK1/2-mediated autophagy is essential for cell survival under Ochratoxin A exposure in IPEC-J2 cells
Hong Wang, Hu Li, Xingxiang Chen, Kehe Huang
Toxicology and Applied Pharmacology.2018; 360: 38.     CrossRef
Temperature-treated gluten proteins in Gluten-Friendly™ bread increase mucus production and gut-barrier function in human intestinal goblet cells
Carmela Lamacchia, Daniela Musaico, Mary E. Henderson, Triana Bergillos-Meca, Morgane Roul, Loretta Landriscina, Ivana Decina, Giulia Corona, Adele Costabile
Journal of Functional Foods.2018; 48: 507.     CrossRef
Oregonin inhibits inflammation and protects against barrier disruption in intestinal epithelial cells
Jin-Hua Chi, Geom Seog Seo, Sung Hee Lee
International Immunopharmacology.2018; 59: 134.     CrossRef
The biological challenges and pharmacological opportunities of orally administered nanomedicine delivery
Darren Michael Moss, Paul Curley, Hannah Kinvig, Clare Hoskins, Andrew Owen
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2018; 12(3): 223.     CrossRef
AhR activation protects intestinal epithelial barrier function through regulation of Par-6
Kun Yu, Yuanhang Ma, Zhicao Zhang, Xin Fan, Teming Li, Liangzi Li, Weidong Xiao, Yujiao Cai, Lihua Sun, Pengyuan Xu, Min Yu, Hua Yang
Journal of Molecular Histology.2018; 49(5): 449.     CrossRef
The Role of Macrophage Migration Inhibitory Factor in the Function of Intestinal Barrier
Milica Vujicic, Tamara Saksida, Sanja Despotovic, Svetlana Sokovic Bajic, Ivana Lalić, Ivan Koprivica, Dragica Gajic, Natasa Golic, Maja Tolinacki, Ivana Stojanovic
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Predictors and clinical outcomes of follow‐up loss in patients with inflammatory bowel disease
Dae Hyung Woo, Kyeong Ok Kim, Min Kyu Kang, Si Hyung Lee, Byung Ik Jang, Tae Nyeun Kim
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2018; 33(11): 1834.     CrossRef
Protective Effects of Salvianolic Acid A against Dextran Sodium Sulfate-Induced Acute Colitis in Rats
Kai Wang, Qinqin Yang, Quanxin Ma, Bei Wang, Zhengrui Wan, Minli Chen, Liming Wu
Nutrients.2018; 10(6): 791.     CrossRef
Protective Role of Coxsackie-Adenovirus Receptor in the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Diseases
Xiong Chen, Rui Liu, Xiaoming Liu, Canxia Xu, Xiaoyan Wang
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Gut Barrier Dysfunction—A Primary Defect in Twins with Crohn’s Disease Predominantly Caused by Genetic Predisposition
Åsa V Keita, Carl Mårten Lindqvist, Åke Öst, Carlos D L Magana, Ida Schoultz, Jonas Halfvarson
Journal of Crohn's and Colitis.2018; 12(10): 1200.     CrossRef
The role of gastrointestinal permeability in food allergy
Nazanin Samadi, Martina Klems, Eva Untersmayr
Annals of Allergy, Asthma & Immunology.2018; 121(2): 168.     CrossRef
MicroRNA in gastrointestinal cell signalling
Priyanka Mishra, Divya Singh, Lilly Ganju, Bhuvnesh Kumar
Inflammopharmacology.2018; 26(1): 1.     CrossRef
Functional sequencing read annotation for high precision microbiome analysis
Chengsheng Zhu, Maximilian Miller, Srinayani Marpaka, Pavel Vaysberg, Malte C Rühlemann, Guojun Wu, Femke-Anouska Heinsen, Marie Tempel, Liping Zhao, Wolfgang Lieb, Andre Franke, Yana Bromberg
Nucleic Acids Research.2018; 46(4): e23.     CrossRef
Formononetin Administration Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Acute Colitis by Inhibiting NLRP3 Inflammasome Signaling Pathway
Dacheng Wu, Keyan Wu, Qingtian Zhu, Weiming Xiao, Qing Shan, Zhigang Yan, Jian Wu, Bin Deng, Yan Xue, Weijuan Gong, Guotao Lu, Yanbing Ding
Mediators of Inflammation.2018; 2018: 1.     CrossRef
The Effect of Prim-O-Glucosylcimifugin on Tryptase-Induced Intestinal Barrier Dysfunction in Caco-2 Cells
Lu Xu, Jieyi Cai, Aofei Tian, Kai Qian, Renan Qin, Shaoyun Qi, Xupeng Tan, Yuqin Qiu, Mengjuan Gong, Bin Han, Xuguang Hu
Biological and Pharmaceutical Bulletin.2018; 41(9): 1355.     CrossRef
Alopecia areata and the gut—the link opens up for novel therapeutic interventions
Annika Borde, Annika Åstrand
Expert Opinion on Therapeutic Targets.2018; 22(6): 503.     CrossRef
Effects of Alpinetin on Intestinal Barrier Function, Inflammation and Oxidative Stress in Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis Mice
Yue Tan, Changqing Zheng
The American Journal of the Medical Sciences.2018; 355(4): 377.     CrossRef
IL‐1β induces increased tight junction permeability in bovine mammary epithelial cells via the IL‐1β‐ERK1/2‐MLCK axis upon blood‐milk barrier damage
Tong Xu, Zhijian Dong, Xixi Wang, Shaopei Qi, Xueru Li, Rui Cheng, Xu Liu, Yong Zhang, Ming‐Qing Gao
Journal of Cellular Biochemistry.2018; 119(11): 9028.     CrossRef
Leaky brain in neurological and psychiatric disorders: Drivers and consequences
Gerwyn Morris, Brisa S Fernandes, Basant K Puri, Adam J Walker, Andre F Carvalho, Michael Berk
Australian & New Zealand Journal of Psychiatry.2018; 52(10): 924.     CrossRef
Inflammation, Impaired Motility, and Permeability in a Guinea Pig Model of Postoperative Ileus
Yoo Jin Lee, Zahid Hussain, Cheal Wung Huh, Young Ju Lee, Hyojin Park
Journal of Neurogastroenterology and Motility.2018; 24(1): 147.     CrossRef
Ferulic acid protects against heat stress-induced intestinal epithelial barrier dysfunction in IEC-6 cells via the PI3K/Akt-mediated Nrf2/HO-1 signaling pathway
Shasha He, Yuhong Guo, Jingxia Zhao, Xiaolong Xu, Jin Song, Ning Wang, Qingquan Liu
International Journal of Hyperthermia.2018; 35(1): 112.     CrossRef
Probiotics and the Gut Immune System: Indirect Regulation
Giorgio La Fata, Peter Weber, M. Hasan Mohajeri
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2018; 10(1): 11.     CrossRef
Pathophysiology of IBD associated diarrhea
Arivarasu N. Anbazhagan, Shubha Priyamvada, Waddah A. Alrefai, Pradeep K. Dudeja
Tissue Barriers.2018; 6(2): e1463897.     CrossRef
Acid‐Hydrolyzed Gliadins Worsen Food Allergies through Early Sensitization
Laure Castan, Clélia Villemin, Mathilde Claude, Philippe Aubert, Tony Durand, Michel Neunlist, Chantal Brossard, Antoine Magnan, Marie Bodinier, Grégory Bouchaud
Molecular Nutrition & Food Research.2018;[Epub]     CrossRef
Resveratrol and inflammatory bowel disease: the evidence so far
Sandra Nunes, Francesca Danesi, Daniele Del Rio, Paula Silva
Nutrition Research Reviews.2018; 31(1): 85.     CrossRef
Molecular mechanisms of somatostatin-mediated intestinal epithelial barrier function restoration by upregulating claudin-4 in mice with DSS-induced colitis
Lin Cai, Xiao Li, Chong Geng, Xuelian Lei, Chunhui Wang
American Journal of Physiology-Cell Physiology.2018; 315(4): C527.     CrossRef
Micro-patterned endogenous stroma equivalent induces polarized crypt-villus architecture of human small intestinal epithelium
Vincenza De Gregorio, Giorgia Imparato, Francesco Urciuolo, Paolo A. Netti
Acta Biomaterialia.2018; 81: 43.     CrossRef
Ameliorative effect of Alnus japonica ethanol extract on colitis through the inhibition of inflammatory responses and attenuation of intestinal barrier disruption in vivo and in vitro
Jin Hua Chi, Young Ho Kim, Dong Hwan Sohn, Geom Seog Seo, Sung Hee Lee
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018; 108: 1767.     CrossRef
Microbial Biomarkers of Intestinal Barrier Maturation in Preterm Infants
Bing Ma, Elias McComb, Pawel Gajer, Hongqiu Yang, Mike Humphrys, Adora C. Okogbule-Wonodi, Alessio Fasano, Jacques Ravel, Rose M Viscardi
Frontiers in Microbiology.2018;[Epub]     CrossRef
Effects of Boswellia Serrata Roxb. and Curcuma longa L. in an In Vitro Intestinal Inflammation Model Using Immune Cells and Caco-2
Paolo Governa, Maddalena Marchi, Veronica Cocetta, Bianca De Leo, Philippa Saunders, Daniela Catanzaro, Elisabetta Miraldi, Monica Montopoli, Marco Biagi
Pharmaceuticals.2018; 11(4): 126.     CrossRef
Schistosome Egg Migration: Mechanisms, Pathogenesis and Host Immune Responses
Alice H. Costain, Andrew S. MacDonald, Hermelijn H. Smits
Frontiers in Immunology.2018;[Epub]     CrossRef
Tight Junction in the Intestinal Epithelium: Its Association with Diseases and Regulation by Phytochemicals
Bonggi Lee, Kyoung Mi Moon, Choon Young Kim
Journal of Immunology Research.2018; 2018: 1.     CrossRef
Effects of 17beta;-Estradiol on Colonic Permeability and Inflammation in an Azoxymethane/Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis Mouse Model
Chin-Hee Song, Nayoung Kim, Sung Hwa Sohn, Sun Min Lee, Ryoung Hee Nam, Hee Young Na, Dong Ho Lee, Young-Joon Surh
Gut and Liver.2018; 12(6): 682.     CrossRef
A Rodent Model of Anxiety: The Effect of Perinatal Immune Challenges on Gastrointestinal Inflammation and Integrity
Sharon L. Hollins, Luke Brock, Rafael Barreto, Lauren Harms, Ariel Dunn, Pedro Garcia-Sobrinho, Jessica Bruce, Phillip W. Dickson, Marjorie M. Walker, Simon Keely, Deborah M. Hodgson
Neuroimmunomodulation.2018; 25(3): 163.     CrossRef
Critical role of Keratin 1 in maintaining epithelial barrier and correlation of its down-regulation with the progression of inflammatory bowel disease
Xiangqian Dong, Zichao Liu, Danfeng Lan, Junkun Niu, Jiarong Miao, Gang Yang, Fengrui Zhang, Yang Sun, Kunhua Wang, Yinglei Miao
Gene.2017; 608: 13.     CrossRef
Olive oil bioactives protect pigs against experimentally-induced chronic inflammation independently of alterations in gut microbiota
Martin Liehr, Alessandro Mereu, Jose Javier Pastor, Jose Carlos Quintela, Stefanie Staats, Gerald Rimbach, Ignacio Rodolfo Ipharraguerre, Hauke Smidt
PLOS ONE.2017; 12(3): e0174239.     CrossRef
Intestinal epithelium, intraepithelial lymphocytes and the gut microbiota - Key players in the pathogenesis of celiac disease
Bożena Cukrowska, Agnieszka Sowińska, Joanna Beata Bierła, Elżbieta Czarnowska, Anna Rybak, Urszula Grzybowska-Chlebowczyk
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(42): 7505.     CrossRef
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 Restores intestinal Barrier Integrity by Regulation of E-cadherin Recycling
Chloé Terciolo, Aurélie Dobric, Mehdi Ouaissi, Carole Siret, Gilles Breuzard, Françoise Silvy, Bastien Marchiori, Sébastien Germain, Renaté Bonier, Adel Hama, Roisin Owens, Dominique Lombardo, Véronique Rigot, Frédéric André
Journal of Crohn's and Colitis.2017; 11(8): 999.     CrossRef
Intestinal Barrier Disturbances in Haemodialysis Patients: Mechanisms, Consequences, and Therapeutic Options
D. S. March, M. P. M. Graham-Brown, C. M. Stover, N. C. Bishop, J. O. Burton
BioMed Research International.2017; 2017: 1.     CrossRef
Protective effects of polyphenol-rich infusions from carob (Ceratonia siliqua) leaves and cladodes of Opuntia ficus-indica against inflammation associated with diet-induced obesity and DSS-induced colitis in Swiss mice
Ikram Aboura, Abdelhafid Nani, Meriem Belarbi, Babar Murtaza, Aurélie Fluckiger, Adélie Dumont, Chahid Benammar, Moufida Saidani Tounsi, François Ghiringhelli, Mickaël Rialland, Naim Akhtar Khan, Aziz Hichami
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017; 96: 1022.     CrossRef
Arsenic downregulates tight junction claudin proteins through p38 and NF-κB in intestinal epithelial cell line, HT-29
Chang Hee Jeong, Jin Sil Seok, Michael C. Petriello, Sung Gu Han
Toxicology.2017; 379: 31.     CrossRef
Probiotics reduce repeated water avoidance stress-induced colonic microinflammation in Wistar rats in a sex-specific manner
Ju Yup Lee, Nayoung Kim, Ryoung Hee Nam, Sung Hwa Sohn, Sun Min Lee, Daeun Choi, Hyuk Yoon, Yong Sung Kim, Hye Seung Lee, Dong Ho Lee, Seungil Ro
PLOS ONE.2017; 12(12): e0188992.     CrossRef
The role of barrier function, autophagy, and cytokines in maintaining intestinal homeostasis
Dana Elshaer, Jakob Begun
Seminars in Cell & Developmental Biology.2017; 61: 51.     CrossRef
ACF7 regulates inflammatory colitis and intestinal wound response by orchestrating tight junction dynamics
Yanlei Ma, Jiping Yue, Yao Zhang, Chenzhang Shi, Matt Odenwald, Wenguang G. Liang, Qing Wei, Ajay Goel, Xuewen Gou, Jamie Zhang, Shao-Yu Chen, Wei-Jen Tang, Jerrold R. Turner, Feng Yang, Hong Liang, Huanlong Qin, Xiaoyang Wu
Nature Communications.2017;[Epub]     CrossRef
Role of pregnane X-receptor in regulating bacterial translocation in chronic liver diseases
Sundhar Mohandas, Balasubramaniyan Vairappan
World Journal of Hepatology.2017; 9(32): 1210.     CrossRef
The effect of age on the intestinal mucus thickness, microbiota composition and immunity in relation to sex in mice
Marlies Elderman, Bruno Sovran, Floor Hugenholtz, Katrine Graversen, Myrte Huijskes, Eva Houtsma, Clara Belzer, Mark Boekschoten, Paul de Vos, Jan Dekker, Jerry Wells, Marijke Faas, Veena Taneja
PLOS ONE.2017; 12(9): e0184274.     CrossRef
The Roles of Glutamine in the Intestine and Its Implication in Intestinal Diseases
Min-Hyun Kim, Hyeyoung Kim
International Journal of Molecular Sciences.2017; 18(5): 1051.     CrossRef
Rebamipide ameliorates radiation-induced intestinal injury in a mouse model
Sehwan Shim, Hyo-Sun Jang, Hyun-Wook Myung, Jae Kyung Myung, Jin-Kyu Kang, Min-Jung Kim, Seung Bum Lee, Won-Suk Jang, Sun-Joo Lee, Young-Woo Jin, Seung-Sook Lee, Sunhoo Park
Toxicology and Applied Pharmacology.2017; 329: 40.     CrossRef
Acrolein Disrupts Tight Junction Proteins and Causes Endoplasmic Reticulum Stress-Mediated Epithelial Cell Death Leading to Intestinal Barrier Dysfunction and Permeability
Wei-Yang Chen, Min Wang, Jingwen Zhang, Shirish S. Barve, Craig J. McClain, Swati Joshi-Barve
The American Journal of Pathology.2017; 187(12): 2686.     CrossRef
Mitochondrial ATP Depletion Disrupts Caco-2 Monolayer Integrity and Internalizes Claudin 7
Lonneke M. JanssenDuijghuijsen, Sander Grefte, Vincent C. J. de Boer, Lara Zeper, Dorien A. M. van Dartel, Inge van der Stelt, Melissa Bekkenkamp-Grovenstein, Klaske van Norren, Harry J. Wichers, Jaap Keijer
Frontiers in Physiology.2017;[Epub]     CrossRef
Oxyresveratrol improves tight junction integrity through the PKC and MAPK signaling pathways in Caco-2 cells
HyunA Jo, Dahyun Hwang, Jeong-Keun Kim, Young-Hee Lim
Food and Chemical Toxicology.2017; 108: 203.     CrossRef
From clinical uncertainties to precision medicine: the emerging role of the gut barrier and microbiome in small bowel functional diseases
Wojciech Marlicz, Diana E Yung, Karolina Skonieczna-Żydecka, Igor Loniewski, Saskia van Hemert, Beata Loniewska, Anastasios Koulaouzidis
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2017; 11(10): 961.     CrossRef
Dietary fibre-based SCFA mixtures promote both protection and repair of intestinal epithelial barrier function in a Caco-2 cell model
Tingting Chen, Choon Young Kim, Amandeep Kaur, Lisa Lamothe, Maliha Shaikh, Ali Keshavarzian, Bruce R. Hamaker
Food & Function.2017; 8(3): 1166.     CrossRef
Berberine alleviates dextran sodium sulfate-induced colitis by improving intestinal barrier function and reducing inflammation and oxidative stress
Li-Chao Zhang, Yue Wang, Ling-Chang Tong, Sheng Sun, Wei-Ye Liu, Su Zhang, Rong-Mei Wang, Zhi-Bin Wang, Ling Li
Experimental and Therapeutic Medicine.2017; 13(6): 3374.     CrossRef
Dietary Supplementation of Fermented Rice Bran Effectively Alleviates Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis in Mice
Jahidul Islam, Takuya Koseki, Kouichi Watanabe, Ardiansyah, Slamet Budijanto, Akira Oikawa, Md Alauddin, Tomoko Goto, Hisahi Aso, Michio Komai, Hitoshi Shirakawa
Nutrients.2017; 9(7): 747.     CrossRef
Petri Net-Based Model of Helicobacter pylori Mediated Disruption of Tight Junction Proteins in Stomach Lining during Gastric Carcinoma
Anam Naz, Ayesha Obaid, Faryal M. Awan, Aqsa Ikram, Jamil Ahmad, Amjad Ali
Frontiers in Microbiology.2017;[Epub]     CrossRef
The Effects of Direct-fed Microbial Supplementation, as an Alternative to Antibiotics, on Growth Performance, Intestinal Immune Status, and Epithelial Barrier Gene Expression in Broiler Chickens
U. Gadde, S. T. Oh, Y. S. Lee, E. Davis, N. Zimmerman, T. Rehberger, Hyun S. Lillehoj
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2017; 9(4): 397.     CrossRef
Alpha-Melanocyte Stimulating Hormone Protects against Cytokine-Induced Barrier Damage in Caco-2 Intestinal Epithelial Monolayers
Judit Váradi, András Harazin, Ferenc Fenyvesi, Katalin Réti-Nagy, Péter Gogolák, György Vámosi, Ildikó Bácskay, Pálma Fehér, Zoltán Ujhelyi, Gábor Vasvári, Eszter Róka, David Haines, Mária A. Deli, Miklós Vecsernyés, Zoltán Rakonczay
PLOS ONE.2017; 12(1): e0170537.     CrossRef
Acanthopanax senticosus polysaccharides-induced intestinal tight junction injury alleviation via inhibition of NF-κB/MLCK pathway in a mouse endotoxemia model
Jie Han, Ji-Hong Li, Guang Bai, Guo-Shun Shen, Jing Chen, Jia-Nan Liu, Shuo Wang, Xian-Jun Liu
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(12): 2175.     CrossRef
Novel, Anti-hTNF-α Variable New Antigen Receptor Formats with Enhanced Neutralizing Potency and Multifunctionality, Generated for Therapeutic Development
Obinna C. Ubah, John Steven, Marina Kovaleva, Laura Ferguson, Charlotte Barelle, Andrew J. R. Porter, Caroline J. Barelle
Frontiers in Immunology.2017;[Epub]     CrossRef
Genetic variation and expression levels of tight junction genes identifies association between MAGI3 and inflammatory bowel disease
Elisabeth Norén, Sven Almer, Jan Söderman
BMC Gastroenterology.2017;[Epub]     CrossRef
Protective effect of sugar cane extract against dextran sulfate sodium-induced colonic inflammation in mice
Bin Wang, Yansen Li, Masami Mizu, Toma Furuta, ChunMei Li
Tissue and Cell.2017; 49(1): 8.     CrossRef
Wasabia japonica is a potential functional food to prevent colitis via inhibiting the NF-κB signaling pathway
Ju-Hee Kang, Seungho Choi, Jeong-Eun Jang, Prakash Ramalingam, Young Tag Ko, Sun Yeou Kim, Seung Hyun Oh
Food & Function.2017; 8(8): 2865.     CrossRef
Temporal and regional intestinal changes in permeability, tight junction, and cytokine gene expression following ovariectomy-induced estrogen deficiency
Fraser L. Collins, Naiomy D. Rios-Arce, Shelby Atkinson, Hayley Bierhalter, Daniel Schoenherr, Jason N. Bazil, Laura R. McCabe, Narayanan Parameswaran
Physiological Reports.2017; 5(9): e13263.     CrossRef
IL-22 Increases Permeability of Intestinal Epithelial Tight Junctions by Enhancing Claudin-2 Expression
Yaya Wang, John Brian Mumm, Ronald Herbst, Roland Kolbeck, Yue Wang
The Journal of Immunology.2017; 199(9): 3316.     CrossRef
Chlorogenic acid suppresses lipopolysaccharide-induced nitric oxide and interleukin-1β expression by inhibiting JAK2/STAT3 activation in RAW264.7 cells
Sang-Hun Kim, Sun-Young Park, Young-Lan Park, Dae-Seong Myung, Jong-Sun Rew, Young-Eun Joo
Molecular Medicine Reports.2017; 16(6): 9224.     CrossRef
Western diet enhances intestinal tumorigenesis in Min/+ mice, associating with mucosal metabolic and inflammatory stress and loss of Apc heterozygosity
Mikael Niku, Anne-Maria Pajari, Laura Sarantaus, Essi Päivärinta, Markus Storvik, Anu Heiman-Lindh, Santeri Suokas, Minna Nyström, Marja Mutanen
The Journal of Nutritional Biochemistry.2017; 39: 126.     CrossRef
Effect of Conjugated Linoleic Acid-enriched Butter After 24 hours of Intestinal Mucositis Induction
Patrícia Aparecida Vieira de Barros, Simone de Vasconcelos Generoso, Maria Emília Rabelo Andrade, Marco Antonio Sundfeld da Gama, Fernando Cesar Ferraz Lopes, Éricka Lorenna de Sales e Souza, Flaviano dos Santos Martins, Sued Eustáquio Mendes Miranda, Sim
Nutrition and Cancer.2017; 69(1): 168.     CrossRef
Regulation of intestinal permeability: The role of proteases
Hanne Van Spaendonk, Hannah Ceuleers, Leonie Witters, Eveline Patteet, Jurgen Joossens, Koen Augustyns, Anne-Marie Lambeir, Ingrid De Meester, Joris G De Man, Benedicte Y De Winter
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(12): 2106.     CrossRef
Animal models for studying epithelial barriers in neonatal necrotizing enterocolitis, inflammatory bowel disease and colorectal cancer
Tiaosi Xing, Rolando Camacho Salazar, Yan-Hua Chen
Tissue Barriers.2017; 5(4): e1356901.     CrossRef
Variants of β-casofensin, a bioactive milk peptide, differently modulate the intestinal barrier: In vivo and ex vivo studies in rats
Jérémie Bruno, Aurélie Nicolas, Sandra Pesenti, Jessica Schwarz, Jean-Luc Simon, Joëlle Léonil, Pascale Plaisancié
Journal of Dairy Science.2017; 100(5): 3360.     CrossRef
The Yin and Yang of bile acid action on tight junctions in a model colonic epithelium
Jayashree Sarathy, Sally Jo Detloff, Mei Ao, Nabihah Khan, Sydney French, Hafsa Sirajuddin, Tanushree Nair, Mrinalini C. Rao
Physiological Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Dietary Propolis Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis and Modulates the Gut Microbiota in Rats Fed a Western Diet
Kai Wang, Xiaolu Jin, Mengmeng You, Wenli Tian, Richard Leu, David Topping, Michael Conlon, Liming Wu, Fuliang Hu
Nutrients.2017; 9(8): 875.     CrossRef
Helicobacter suis induces changes in gastric inflammation and acid secretion markers in pigs of different ages
C. De Witte, B. Devriendt, B. Flahou, I. Bosschem, R. Ducatelle, A. Smet, F. Haesebrouck
Veterinary Research.2017;[Epub]     CrossRef
Vitamin D3 induces vitamin D receptor and HDAC11 binding to relieve the promoter of the tight junction proteins
Feng-Hua Liu, Shan-Shan Li, Xiao-Xi Li , Shuai Wang , Mao-Gang Li , Li Guan, Tian-Gang Luan, Zhi-Gang Liu, Zhan-Ju Liu, Ping-Chang Yang
Oncotarget.2017; 8(35): 58781.     CrossRef
Aryl hydrocarbon receptor activation maintained the intestinal epithelial barrier function through Notch1 dependent signaling pathway
Zhongze Liu, Liangzi Li, Weigang Chen, Qimeng Wang, Weidong Xiao, Yuanhang Ma, Baifa Sheng, Xiang Li, Lihua Sun, Min Yu, Hua Yang
International Journal of Molecular Medicine.2017;[Epub]     CrossRef
The Host Microbiome Regulates and Maintains Human Health: A Primer and Perspective for Non-Microbiologists
Sunil Thomas, Jacques Izard, Emily Walsh, Kristen Batich, Pakawat Chongsathidkiet, Gerard Clarke, David A. Sela, Alexander J. Muller, James M. Mullin, Korin Albert, John P. Gilligan, Katherine DiGuilio, Rima Dilbarova, Walker Alexander, George C. Prenderg
Cancer Research.2017; 77(8): 1783.     CrossRef
The prevalence of bacterial overgrowth syndrome and its associated factors in patients with inflammatory bowel diseases (according to the data of the Novosibirsk registry)
Yu A Kulygina, M F Osipenko, M I Skalinskaya, K D Palchunova
Terapevticheskii arkhiv.2017; 89(2): 15.     CrossRef
The Effect of DA-6034 on Intestinal Permeability in an Indomethacin-Induced Small Intestinal Injury Model
Dong Shin Kwak, Oh Young Lee, Kang Nyeong Lee, Dae Won Jun, Hang Lak Lee, Byung Chul Yoon, Ho Soon Choi
Gut and Liver.2016;[Epub]     CrossRef
Fostering Inflammatory Bowel Disease: Sphingolipid Strategies to Join Forces
Loubna Abdel Hadi, Clara Di Vito, Laura Riboni
Mediators of Inflammation.2016; 2016: 1.     CrossRef
Size-dependent nanoparticulate drug delivery in inflammatory bowel diseases
John Youshia, Alf Lamprecht
Expert Opinion on Drug Delivery.2016; 13(2): 281.     CrossRef
Lactobacillus acidophilusstimulates intestinal P-glycoprotein expression via a c-Fos/c-Jun-dependent mechanism in intestinal epithelial cells
Shubha Priyamvada, Arivarasu N. Anbazhagan, Anoop Kumar, Vikas Soni, Waddah A. Alrefai, Ravinder K. Gill, Pradeep K. Dudeja, Seema Saksena
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology.2016; 310(8): G599.     CrossRef
Hydrogen sulfide improves colonic barrier integrity in DSS-induced inflammation in Caco-2 cells and mice
Hongyu Zhao, Rui Yan, Xiaogang Zhou, Fang Ji, Bing Zhang
International Immunopharmacology.2016; 39: 121.     CrossRef
Advances in nutritional therapy in inflammatory bowel diseases: Review
Andrzej Wędrychowicz
World Journal of Gastroenterology.2016; 22(3): 1045.     CrossRef
WISP1 Is Increased in Intestinal Mucosa and Contributes to Inflammatory Cascades in Inflammatory Bowel Disease
Qi Zhang, Cuiping Zhang, Xiaoyu Li, Yanan Yu, Kun Liang, Xinzhi Shan, Kun Zhao, Qinghui Niu, Zibin Tian
Disease Markers.2016; 2016: 1.     CrossRef
Tight Junction Disruption Induced by Type 3 Secretion System Effectors Injected by Enteropathogenic and Enterohemorrhagic Escherichia coli
Paul Ugalde-Silva, Octavio Gonzalez-Lugo, Fernando Navarro-Garcia
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
Effects of Supplementation of the Synbiotic Ecologic® 825/FOS P6 on Intestinal Barrier Function in Healthy Humans: A Randomized Controlled Trial
E. Wilms, J. Gerritsen, H. Smidt, I. Besseling-van der Vaart, G. T. Rijkers, A. R. Garcia Fuentes, A. A. M. Masclee, F. J. Troost, John Green
PLOS ONE.2016; 11(12): e0167775.     CrossRef
Adherens Junctions Modulate Diffusion between Epithelial Cells inTrichoplax adhaerens
Carolyn L. Smith, Thomas S. Reese
The Biological Bulletin.2016; 231(3): 216.     CrossRef
The cystic fibrosis transmembrane conductance regulator controls biliary epithelial inflammation and permeability by regulating Src tyrosine kinase activity
Romina Fiorotto, Ambra Villani, Antonis Kourtidis, Roberto Scirpo, Mariangela Amenduni, Peter J. Geibel, Massimiliano Cadamuro, Carlo Spirli, Panos Z. Anastasiadis, Mario Strazzabosco
Hepatology.2016; 64(6): 2118.     CrossRef
Curcumin as a therapeutic agent in the chemoprevention of inflammatory bowel disease
Remya Sreedhar, Somasundaram Arumugam, Rajarajan A. Thandavarayan, Vengadeshprabhu Karuppagounder, Kenichi Watanabe
Drug Discovery Today.2016; 21(5): 843.     CrossRef
Proteinaceous Molecules Mediating Bifidobacterium-Host Interactions
Lorena Ruiz, Susana Delgado, Patricia Ruas-Madiedo, Abelardo Margolles, Borja Sánchez
Frontiers in Microbiology.2016;[Epub]     CrossRef
Tuning constitutive and pathological inflammation in the gut via the interaction of dietary nitrate and polyphenols with host microbiome
Bárbara S. Rocha, Carla Nunes, João Laranjinha
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology.2016; 81: 393.     CrossRef
Oral immune therapy: targeting the systemic immune system via the gut immune system for the treatment of inflammatory bowel disease
Yaron Ilan
Clinical & Translational Immunology.2016;[Epub]     CrossRef
Matricellular Protein Periostin Mediates Intestinal Inflammation through the Activation of Nuclear Factor κB Signaling
Seong-Joon Koh, Younjeong Choi, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Dae Woo Kim, Jung Ho Kim, Ji Won Kim, Joo Sung Kim, Emiko Mizoguchi
PLOS ONE.2016; 11(2): e0149652.     CrossRef
Protein Kinase D2 Protects against Acute Colitis Induced by Dextran Sulfate Sodium in Mice
Jing Xiong, Ming-feng Zhou, Ya-dong Wang, Li-ping Chen, Wan-fu Xu, Yao-dong Wang, Fan Deng, Si-de Liu
Scientific Reports.2016;[Epub]     CrossRef
Effect of Long Noncoding RNA H19 Overexpression on Intestinal Barrier Function and Its Potential Role in the Pathogenesis of Ulcerative Colitis
Shan-wen Chen, Peng-yuan Wang, Yu-cun Liu, Lie Sun, Jing Zhu, Shuai Zuo, Ju Ma, Teng-yu Li, Jun-ling Zhang, Guo-wei Chen, Xin Wang, Qiu-ru Zhu, You-wen Zheng, Ze-yang Chen, Zi-hao Yao, Yi-sheng Pan
Inflammatory Bowel Diseases.2016; 22(11): 2582.     CrossRef
Propionate Ameliorates Dextran Sodium Sulfate-Induced Colitis by Improving Intestinal Barrier Function and Reducing Inflammation and Oxidative Stress
Ling-chang Tong, Yue Wang, Zhi-bin Wang, Wei-ye Liu, Sheng Sun, Ling Li, Ding-feng Su, Li-chao Zhang
Frontiers in Pharmacology.2016;[Epub]     CrossRef
Arctigenin fromFructus Arctii(Seed of Burdock) Reinforces Intestinal Barrier Function in Caco-2 Cell Monolayers
Hee Soon Shin, Sun Young Jung, Su Yeon Back, Jeong-Ryong Do, Dong-Hwa Shon
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015; 2015: 1.     CrossRef
Polymorphisms inPRKCDBP, a Transcriptional Target of TNF-α, Are Associated With Inflammatory Bowel Disease in Korean
Jung-Wook Kim, Chang Kyun Lee, Hyo Jong Kim, Jae-Jun Shim, Jae Young Jang, Seok Ho Dong, Byung-Ho Kim, Young Woon Chang, Sung-Gil Chi
Intestinal Research.2015; 13(3): 242.     CrossRef
Soluble Syndecan-1: Does This Biomarker Address a Seemingly Insoluble Problem in Inflammatory Bowel Disease?
Angela M. Patterson
Digestive Diseases and Sciences.2015; 60(8): 2222.     CrossRef
Tight junction disruption:Helicobacter pyloriand dysregulation of the gastric mucosal barrier
Tyler J Caron
World Journal of Gastroenterology.2015; 21(40): 11411.     CrossRef
Nutritional Keys for Intestinal Barrier Modulation
Stefania De Santis, Elisabetta Cavalcanti, Mauro Mastronardi, Emilio Jirillo, Marcello Chieppa
Frontiers in Immunology.2015;[Epub]     CrossRef
Pathogen Resistance Mediated by IL-22 Signaling at the Epithelial–Microbiota Interface
Fernanda Schreiber, Julia Maryam Arasteh, Trevor D. Lawley
Journal of Molecular Biology.2015; 427(23): 3676.     CrossRef
Intestinal Permeability in Inflammatory Bowel Disease: Pathogenesis, Clinical Evaluation, and Therapy of Leaky Gut
Andrea Michielan, Renata D’Incà
Mediators of Inflammation.2015; 2015: 1.     CrossRef
Therapies from Fucoidan: An Update
Janet Fitton, Damien Stringer, Samuel Karpiniec
Marine Drugs.2015; 13(9): 5920.     CrossRef
Drug Release and Targeting: the Versatility of Polymethacrylate Nanoparticles for Peroral Administration Revealed by Using an Optimized In Vitro-Toolbox
Susanne Beyer, Aline Moosmann, Astrid S. Kahnt, Thomas Ulshöfer, Michael J. Parnham, Nerea Ferreirós, Sylvia Wagner, Matthias G. Wacker
Pharmaceutical Research.2015; 32(12): 3986.     CrossRef
Arginyl-glutamine dipeptide attenuates experimental colitis by enhancing antioxidant function and inhibiting nuclear factor-kappaB
Hua Yu, Mingjun Dong, Yidong Xu, Ning He, Xiaoyu Dai, Keqiang Li
RSC Advances.2015; 5(112): 92008.     CrossRef