Should Asian inflammatory bowel disease patients need routine thromboprophylaxis?
Meng-Tzu Weng, Chien-Chih Tung, Jau-Min Wong, Shu-Chen Wei
Intest Res. 2018;16(2):312-314.   Published online 2018 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.16.2.312
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidence and risk factors for venous thrombosis among patients with inflammatory bowel disease in China: a multicenter retrospective study
Jing Liu, Xiang Gao, Ye Chen, Qiao Mei, Liangru Zhu, Jiaming Qian, Pinjin Hu, Qian Cao
Intestinal Research.2021; 19(3): 313.     CrossRef
Trends and risk factors of mortality analysis in patients with inflammatory bowel disease: a Taiwanese nationwide population-based study
Wei-Chen Lin, Meng-Tzu Weng, Chien-Chih Tung, Yuan-Ting Chang, Yew-Loong Leong, Yu-Ting Wang, Horng-Yuan Wang, Jau-Min Wong, Shu-Chen Wei
Journal of Translational Medicine.2019;[Epub]     CrossRef