Fecal microbiota transplantation for recurrent Clostridium difficile infection in a patient with ulcerative colitis
Kosaku Nanki, Shinta Mizuno, Katsuyoshi Matsuoka, Keiko Ono, Shinya Sugimoto, Hiroki Kiyohara, Mari Arai, Moeko Nakashima, Kozue Takeshita, Keiichiro Saigusa, Mitsutoshi Senoh, Tadashi Fukuda, Makoto Naganuma, Haru Kato, Wataru Suda, Masahira Hattori, Takanori Kanai
Intest Res. 2018;16(1):142-146.   Published online 2018 Jan 18     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2018.16.1.142
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Current Status of Clostridium Difficile Infection
Akira Andoh, Shigeki Bamba
Nippon Daicho Komonbyo Gakkai Zasshi.2018; 71(10): 456.     CrossRef