Management of Crohn's disease in Taiwan: consensus guideline of the Taiwan Society of Inflammatory Bowel Disease
Shu-Chen Wei, Ting-An Chang, Te-Hsin Chao, Jinn-Shiun Chen, Jen-Wei Chou, Yenn-Hwei Chou, Chiao-Hsiung Chuang, Wen-Hung Hsu, Tien-Yu Huang, Tzu-Chi Hsu, Chun-Chi Lin, Hung-Hsin Lin, Jen-Kou Lin, Wei-Chen Lin, Yen-Hsuan Ni, Ming-Jium Shieh, I-Lun Shih, Chia-Tung Shun, Yuk-Ming Tsang, Cheng-Yi Wang, Horng-Yuan Wang, Meng-Tzu Weng, Deng-Chyang Wu, Wen-Chieh Wu, Hsu-Heng Yen, Jau-Min Wong
Intest Res. 2017;15(3):285-310.   Published online 2017 Jun 12     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2017.15.3.285
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Epidemiological trend in inflammatory bowel disease in Taiwan from 2001 to 2015: a nationwide populationbased study
Hsu-Heng Yen, Meng-Tzu Weng, Chien-Chih Tung, Yu-Ting Wang, Yuan Ting Chang, Chin-Hao Chang, Ming-Jium Shieh, Jau-Min Wong, Shu-Chen Wei
Intestinal Research.2019; 17(1): 54.     CrossRef
Response to Chamberlin and Borody
Gary R. Lichtenstein, Edward V. Loftus, Kim L. Isaacs, Miguel D. Regueiro, Bruce E. Sands
The American Journal of Gastroenterology.2019; 114(1): 171.     CrossRef
Immunogenicity of biologic therapies: causes and consequences
Wolf-Henning Boehncke, Nicolo Costantino Brembilla
Expert Review of Clinical Immunology.2018; 14(6): 513.     CrossRef
Inflammatory bowel disease and its treatment in 2018: Global and Taiwanese status updates
Hau-Jyun Su, Yu-Tse Chiu, Chuan-Tai Chiu, Yen-Chun Lin, Chen-Yu Wang, Jui-Ying Hsieh, Shu-Chen Wei
Journal of the Formosan Medical Association.2018;[Epub]     CrossRef
Changing treatment paradigms for the management of inflammatory bowel disease
Jong Pil Im, Byong Duk Ye, You Sun Kim, Joo Sung Kim
The Korean Journal of Internal Medicine.2018; 33(1): 28.     CrossRef
Changes in hepatitis B virus surface antibody titer and risk of hepatitis B reactivation in HBsAg-negative/HBcAb-positive patients undergoing biologic therapy for rheumatic diseases: a prospective cohort study
Ya-Chih Tien, Hsu-Heng Yen, Ching-Fang Li, Mei-Ping Liu, Yin-Tzu Hsue, Ming-Hui Hung, Ying-Ming Chiu
Arthritis Research & Therapy.2018;[Epub]     CrossRef
Balloon-Assisted Enteroscopy and Capsule Endoscopy in Suspected Small Bowel Crohn’s Disease
Hsu-Heng Yen, Chen-Wang Chang, Jen-Wei Chou, Shu-Chen Wei
Clinical Endoscopy.2017; 50(5): 417.     CrossRef