Management of ulcerative colitis in Taiwan: consensus guideline of the Taiwan Society of Inflammatory Bowel Disease
Shu-Chen Wei, Ting-An Chang, Te-Hsin Chao, Jinn-Shiun Chen, Jen-Wei Chou, Yenn-Hwei Chou, Chiao-Hsiung Chuang, Wen-Hung Hsu, Tien-Yu Huang, Tzu-Chi Hsu, Chun-Chi Lin, Hung-Hsin Lin, Jen-Kou Lin, Wei-Chen Lin, Yen-Hsuan Ni, Ming-Jium Shieh, I-Lun Shih, Chia-Tung Shun, Yuk-Ming Tsang, Cheng-Yi Wang, Horng-Yuan Wang, Meng-Tzu Weng, Deng-Chyang Wu, Wen-Chieh Wu, Hsu-Heng Yen, Jau-Min Wong
Intest Res. 2017;15(3):266-284.   Published online 2017 Jun 12     DOI: https://doi.org/10.5217/ir.2017.15.3.266
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Inflammatory bowel disease and its treatment in 2018: Global and Taiwanese status updates
Hau-Jyun Su, Yu-Tse Chiu, Chuan-Tai Chiu, Yen-Chun Lin, Chen-Yu Wang, Jui-Ying Hsieh, Shu-Chen Wei
Journal of the Formosan Medical Association.2019; 118(7): 1083.     CrossRef
Epidemiological trend in inflammatory bowel disease in Taiwan from 2001 to 2015: a nationwide populationbased study
Hsu-Heng Yen, Meng-Tzu Weng, Chien-Chih Tung, Yu-Ting Wang, Yuan Ting Chang, Chin-Hao Chang, Ming-Jium Shieh, Jau-Min Wong, Shu-Chen Wei
Intestinal Research.2019; 17(1): 54.     CrossRef
Adherence to Asacol once daily versus divided regimen for maintenance therapy in ulcerative colitis: a prospective, multicenter, randomized study
Soo-Kyung Park, Sang Hyun Park, Chang Soo Eun, Geom Seog Seo, Jong Pil Im, Tae Oh Kim, Dong-Il Park
Intestinal Research.2019; 17(3): 349.     CrossRef
Effectiveness of sigmoidoscopy for assessing ulcerative colitis disease activity and therapeutic response
Wei-Chen Lin, Chen-Wang Chang, Ming-Jen Chen, Tzu-Chi Hsu, Horng-Yuan Wang
Medicine.2019; 98(21): e15748.     CrossRef
Ulcerative Colitis in Elderly People: An Emerging Issue
Wei-Chen Lin, Ming-Jen Chen, Cheng-Hsin Chu, Tsang-En Wang, Horng-Yuan Wang, Chen-Wang Chang
International Journal of Gerontology.2018;[Epub]     CrossRef
Response to hepatitis B vaccination in patients with inflammatory bowel disease: a prospective observational study in Korea
Ji Young Chang, Sung-Ae Jung, Chang Mo Moon, Seong-Eun Kim, Hye-Kyung Jung, Ki-Nam Shim
Intestinal Research.2018; 16(4): 599.     CrossRef
Efficacy and Safety of Hou Gu Mi Xi on Spleen Qi Deficiency in Patients with Nonorganic Gastrointestinal Disorders: Protocol for a Multicenter, Randomized, Placebo-Controlled Trial
Xiaofan Chen, Heyun Nie, Wenjun Liu, Xu Zhou, Jianhua Nie, Bin Xie, Dongping Chen, Yiping Jiang, Kunhe Zhang, Ying Fu, Deping Yang, Yan Xiong, Zhangyang Zhao, Xin Sun, Weifeng Zhu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2018; 2018: 1.     CrossRef
Challenges in the diagnosis of ulcerative colitis with concomitant bacterial infections and chronic infectious colitis
Wei-Chen Lin, Chen-Wang Chang, Ming-Jen Chen, Cheng-Hsin Chu, Shou-Chuan Shih, Tzu-Chi Hsu, Horng-Yang Wang, John Green
PLOS ONE.2017; 12(12): e0189377.     CrossRef